Nabídka externích služeb


Nabídka služeb pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytová družstva (BD), pro která není výhodné níže nabízené služby provádět svépomocně.

ES Ekonomické služby
ES+TS Ekonomické služby + Technické služby = Základní služba
ES+ZLPP Ekonom. služby + Základní legislativně právní pomoc
ES+TS+ZLPP    
Komplexní služba
SDU Správa databáze uživatelů bytových jednotek (pouze ve spojení s některou výše nabízenou službou)
EP Ekonomické poradenství v oblasti správy bytů
TP Technické poradenství
LPP Legislativně právní poradenství
 


V případě zájmu nebo pro další informace volejte: 724 223 757.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ES - Ekonomické služby zahrnují:

 • vystavování "Předpisu měsíčních úhrad" za užívání jednotky nebo družstevního bytu (dále jen bytová jednotka);
 • kontrolu zaplacení měsíčních úhrad podle předpisu měsíčních úhrad za užívání bytové jednotky a vystavování upomínek;
 • zajišťování účetních operací, resp. vedení účetnictví domu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s odděleným účtováním záloh na jednotlivé bytové jednotky (byty a nebytové prostory) a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období;
 • zpracování měsíčních uzávěrek, roční uzávěrky a roční závěrky včetně závazných výkazů;
 • vedení přehledné evidence a dokladů o příjmech a výdajích spojených se správou domu odděleně, zvlášť na úseku oprav a udržování, zvlášť na úseku služeb poskytovaných s užíváním bytových jednotek;
 • vypracování přehledu ročního hospodaření s finančními prostředky na opravy a údržbu domu dle jednotlivých bytů;
 • provádění finančních operací, resp. vedení účtu SVJ nebo BD u banky v případě uděleného zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na tomto účtu, hospodaření s peněžními prostředky vlastníků bytových jednotek, svěřených SVJ nebo BD na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domu (včetně vyrovnání zůstatků vyúčtování služeb dle jednotlivých bytů);
 • zajišťování služeb spojených se mzdovými náklady (pracovní smlouvy, dohody apod.);
 • provádění komplexního ročního vyúčtování záloh za služby k termínu danému zákonnými předpisy a směrnicemi;
 • předání výsledků hospodaření domu a jejich projednání s výborem SVJ nebo představenstvem družstva;
 • archivace účetních a ekonomických dokumentů.


TS - Technické služby zahrnují: 

 • posouzení technického stavu domu a vypracování rámcového dlouhodobého plánu záchovné péče o dům;
 • doporučení akcí záchovné péče o dům na daný rok;
 • zajišťování údržby, oprav a investic na společných částech a zařízení domu;
 • zajišťování provozuschopnosti společných částí domu včetně technických zařízení a technických sítí, a to tak, aby společné části domu sloužily k jejich užívání bytovými jednotkami v domě;
 • zabezpečování předepsaných revizí elektro-zařízení, hromosvodů, protipožárních a hasicích zařízení, kotelen a plynu ve společných prostorách domu;
 • zabezpečování pravidelné kontroly a čištění komínů;
 • sjednávání pojištění společných částí domu;
 • zajišťování dodávky pitné vody do domu;
 • zajišťování odvodu odpadních vod od domu;
 • zajišťování dodávky elektrické energie do společných prostor domu;
 • zajišťování dodávky plynu do společných prostor domu;
 • zajišťování úklidu společných částí domu;
 • zajišťování deratizace objektu;
 • zajišťování pravidelných kontrol a servisních oprav výtahu;
 • vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu;
 • archivace technické dokumentace.


ZLPP - Základní legislativně právní pomoc zahrnuje: 

 • pravidelnou podrobnou měsíční kontrolu nedoplatků úhrad za užívání bytových jednotek pro potřeby soudní agendy;
 • neprodlené informování SVJ nebo BD o zjištěných nesrovnalostech v úhradách za užívání bytových jednotek;
 • podání návrhu na vydání platebního rozkazu a návrhu na žalobu k soudu na uživatele bytu, který dluží minimálně tří měsíční úhrady za užívání bytové jednotky;
 • podání návrhu na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a jiných příjmů uživatele bytové jednotky k soudu;
 • archivace soudních spisů a souvisejících dokumentů.


SDU - Správa databáze uživatelů bytových jednotek zahrnuje: 

 • založení personálních složek jednotlivých uživatelů bytů v domě včetně zajištění ochrany osobních údajů;
 • evidence personálních změn, přeregistrací a podnájmů v personálních složkáchsložkách a v elektronickém informačním systému;
 • zakládání dokumentů souvisejících s personálními záležitostmi do personálních složek;
 • archivace personálních složek.

 

Nahoru ↑