Seznam delegátů


V období od 6. února do 27. března 2023 představenstvo svolalo ve všech 21 volebních obvodech vytvořených v souladu s čl. 39 stanov družstva schůze volebních obvodů. V případě, kdy schůze volebního obvodu nebyla usnášeníschopná, přestavenstvo svolalo vovou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozí schůze volebního obvodu náhradní schůzi volebního obvodu. Celkem bylo pro volební období 2023 - 2027 zvoleno 20 delegátů, kteří zastupují 95,55% členů zařazených do volebních obvodů. Přehled zvolených delegátů najdete zde.

Nahoru ↑