Informační deska


16.04.2024 - Vyúčtování služeb za rok 2023 - informace.
Vyúčtování nákladů za užívání jednotky za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 bude postupně expedováno všem klientům SBD na jimi uvedenou doručovací adresu poštou nebo na evidovanou a odsouhlasenou emailovou adresu. Případné dotazy nebo připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování. Reklamace k vyúčtování jsou přijímány pouze v písemné formě. Přeplatky za vyúčtování budou vypláceny postupně po ukončení připomínkových řízení.

02.04.2024Platíme za teplo, i když máme zavřený radiátor?
Ano, i se zavřenými radiátory se za část tepla stále platí. Zavřené radiátory mohou vyvolávat přesvědčení, že se žádné teplo neodebírá. Byt je ale součástí celého domu a v jeho otopné soustavě teplo stále koluje. To, že je zavřenou termoregulační hlavicí nevpuštěno do radiátorů v bytě neznamená, že se výdaje za teplo sníží na nulu. Výdaje za teplo se skládají ze dvou složek, základní a spotřební. Základní složka činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složka. Základní složku zaplatíme v každém případě, tedy i tehdy, když doma netopíme. Základní složkou se podílíme na celkových nákladech na přípravu a dopravu tepla k bytu a zahrnuje též vytápění společných prostor. Celková základní složka je pak rozdělena vlastníkům domu mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělena mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Délka topné sezóny je konstantní. O tom, kdy dojde k ukončení topné sezóny, rozhoduje váš dodavatel tepla podle platné vyhlášky, ale vždy tak, aby vlastník objektu splnil pravidla pro vytápění stanovená vyhláškou. Pravidla průběhu topné sezóny určuje vyhláška 194/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17. července 2007, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. (tato vyhláška nahradila původní vyhl. č. 152/2001 Sb.). Paragraf 2 vyhlášky stanoví počátek topné sezóny na 1. září a konec topné sezóny na 31. května následujícího roku. I v průběhu topné sezóny však může dojít k přerušení vytápění (zde nikoliv z důvodu poruchy nebo podobné situace, ale venkovních teplot). Podmínky, kdy může dojít k přerušení dodávky tepla, jasně stanoví vyhláška:Jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 ºC ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den, bude dodávka tepla omezena. Pokud denní teploty venkovního vzduchu ve stejném modelu opět klesnou pod +13 ºC, bude dodávka tepla pokračovat. V závěru května může v důsledku naplnění teplotních předpokladů z vyhlášky dojít ve svém důsledku k dřívějšímu ukončení vytápění.

2024

 

17.10.2023 - Informace k předpisu za služby a nastavení výše záloh.
Nastavení výše záloh na služby vodné, stočné, TUV a teplo je od 1. 1. 2023 určeno dle skutečně naměřené spotřeby za rok 2021 a ceny za službu stanovenou dodavatelem služeb pro rok 2023.
V případě předpokládané zvýšené spotřeby některé ze služeb pro rok 2024, např. z důvodu změny počtu osob, je nutné nastavení záloh zkonzultovat na ekonomickém úseku kanceláře SBD. Po dohodě nebo písemném požadavku budou nastaveny zálohy tak, aby při ročním vyúčtování služeb nedocházelo k nedoplatkům.


29.09.2023 - Deratizace 2023.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí v letošním roce, tak jako v letech předchozích, pro své klienty zajistilo ve spolupráci s firmou Krejsa - DDD aplikaci deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům. Rozmístění návnad bude provedeno v termínu od 02. 10. do 10. 10 2023 v technickém podlaží jednotlivých domů.

 

19.06.2023 - Ukončení připomínkového řízení k vyúčtování služeb za rok 2022 - informace.
Připomínkové řízení k vyúčtování nákladů za služby za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 bylo k 31. 5. 2023 ukončeno. Přeplatky budou odeslány na účet, ze kterého jsou inkasovány měsíční platby nebo složenkou. Na základě písemné žádosti budou přeplatky odeslány na Vámi uvedený účet. Nedoplatky prosíme, uhraďte nejpozději do termínu uvedeném na vyúčtování.

 

22.05.2023 - Shromáždění delegátů - informace.

Shromáždění delegátů (SD) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (SBD) bylo svoláno představenstvem družstva na 10. května 2023 od 16:30 hod. do ve velké zasedací místnosti správní budovy SBD. Na SD bylo pozváno 20 zvolených delegátů, což představuje 95,43% zastoupení členů družstva. Zasedání SD bylo zahájeno v čase uvedeném na pozvánce a řídilo se předem avizovaným programem. SD bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné.       

Zprávu představenstva shrnující činnost  Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí od loňského jarního SD 11. 5. 2022 do posledního řádného zasedání představenstva 19. 4. 2023 schválenou usnesením představenstva č. 04-5/5 přednesl předseda představenstva Pavel Čada.

Ve své zprávě podal delegátům podrobné a podstatné informace o zahájení činnosti nově zvoleného představenstva, svolání schůzí volebních obvodů k volbě delegáta, výsledcích fyzické inventury hmotné a nehmotné povahy zahrnující inventuru peněžních prostředků a cenin, hmotného inventárního majetku, pozemků a nehmotného inventárního majetku, základních statistických a ekonomických údajů družstva, nových úkolech a vývoji činností družstva a o nově uzavřené pojistné smlouvě s pojišťovnou ČSOB a.s.

Zprávu kontrolní komise (dále též „KK“) přednesla její předsedkyně Marie Krmíčková. V úvodu sdělila, že činnost KK byla prováděna v souladu se stanovami SBD a zahrnuje období od května 2022 do konání SD.

Ve své zprávě podala delegátům podrobné informace o zahájení činnosti nově zvolené KK po prosincových volbách, průběhu řešení všech doručených stížností, dalších aktivitách jako byly kontroly faktur, inventarizace majetku a o výsledku provedené kontroly zápisů ze schůzí a náhradních schůzí volebních obvodů.

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2022, účetní bilanci k 31. 12. 2022 přednesla vedoucí ekonomického úseku kanceláře družstva paní Andrea Procházková. Uvedla, že za rok 2022 vznikl družstvu kladný hospodářský výsledek ve výši 525 316,42 Kč před zdaněním. Při výpočtu daně z příjmu je k tomuto výsledku nutné přičíst daňově neuznatelné výdaje, které jsou ve výši 32 654 Kč. Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2022 činí 419 486,42 Kč.

Seznámení s návrhem úpravy stanov SBD vysvětlil a okomentoval člen představenstva Ing. Jiří John. Do novely stanov byly zapracovány změny vynucené legislativními změnami, které vyvstaly reálným vývojem družstva.

S problematikou záměru koupě a prodeje nemovitého majetku seznámil delegáty předseda představenstva pan Pavel Čada.  Představenstvo navrhlo druhou ½ správní budovy, která je ve vlastnictví Stabytu spolu s přilehlou garáží koupit. Dále pak členové představenstva navrhli prodat skladovací objekt Na Bělisku v Ústí nad Orlicí.

Úplné znění usnesení SD, které naleznete zde, je uveřejněno rovněž na informační desce ve správní budově SBD. Každý člen družstva také může nahlédnout přímo do ověřeného zápisu z jednání SD v evidenčně právním oddělení kanceláře družstva.

05.05.2023 - Vyúčtování služeb za rok 2022 - informace.
Vyúčtování nákladů za užívání jednotky za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 bylo postupně expedováno všem klientům SBD na jimi uvedenou doručovací adresu poštou nebo na evidovanou a odsouhlasenou emailovou adresu. Případné dotazy nebo připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování. Přeplatky za vyúčtování budou vypláceny postupně po ukončení připomínkových řízení.

 

20.04.2023 - Informace pro delegáty.
Pozvánku na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí najdete zde. Každému delegátovi byla rovněž zaslána pozvánka spolu s přílohami na uvedenou doručovací adresu.


12.04.2023 - Vyúčtování při převodu jednotky v průběhu zúčtovacího obdob.

S účinnosti od 1. 7. 2020 byl zákonem č. 163/2020 Sb. novelizován § 1186 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který tak jednoznačně upravil stávající platné znění a výslovně stanovuje, že „Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu na příspěvcích na správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu."

Z výše uvedeného vyplývá, že se při převodu jednotky nevypořádávají ani příspěvky na správu domu a pozemku, ani zálohy na služby.

V případě převodu jednotky v průběhu zúčtovacího období tedy nebude vyhotoveno zvláštní vyúčtování k okamžiku převodu, vyúčtování proběhne v obvyklém termínu s tím, že osobou povinnou k úhradě nedoplatku je nabyvatel, stejně tak je nabyvatel osobou oprávněnou pro vyplacení přeplatku.

27.03.2023 - Volby delegátů pro volební období 2023-2027.
V období od 6. února do 27. března 2023 představenstvo svolalo ve všech 21 volebních obvodech vytvořených v souladu s č. 39 stanov družstva schůze volebních obvodů. V případě kdy schůze volebního obvodu nebyla usnášeníschopná, představenstvo svolalo novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozí schůze volebního obvodu náhradní schůzi volebního obvodu. Celkem bylo zvoleno 20 delegátů, kteří zastupují 95,55 % členů zařazených do volebních
obvodů. Přehled zvolených delegátů najdete zde.

21.03.2023 - Rozhovor s předsedou představenstva.
Stavební bytové družstvo Ústí nad
Orlicí dokončilo přechod na zcela nový, výrazně rozšířený, formát správy a služeb pro SVJ a obyvatele bytových jednotek. Připravený rozsah služeb představuje bezkonkurenčně nejrozsáhlejší inovaci v oblasti správy nemovitostí v České republice a je malou revolucí přístupu pro všechny zúčastněné subjekty (správce, řídící orgány SVJ a obyvatele bytů). Rozhovor s předsedou představenstva Pavelm Čadou nejen k tomuto tématu najdete zde: https://roklen24.cz/kdyz-se-chce-vsechno-jde-digitalizovat-bytove-druzstvo-jsme-zvladli-do-mesice/

 

20.02.2023 - Možnost získání výhodné půjčky pro členy družstva.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí bude členům družstva s právem nájmu i v roce 2023 poskytovat půjčku, bude-li nutné opravit nebo vyměnit již opotřebované nebo technicky nevyhovující zařizovací předměty a základní výbavu družstevního bytu. Půjčka bude poskytnuta na základě žádosti člena s právem nájmu. Výše půjčky může být až 150.000,-Kč a bude poskytnuta na dobu nejvýše pěti let s úrokovou sazbou 5% p.a.  Člen družstva s právem nájmu bude půjčku splácet prostřednictvím měsíčního předpisu plateb za služby. Půjčku lze rovněž uhradit mimořádnou splátkou ve výši jejího zůstatku k 31. 12. daného roku

 

2023

 

21.12.2022 -  Změny v předpisech za služby od 01. 01. 2023 - informace.

Od 1. 1. 2023 bude provedena změna předpisů za služby v položkách:

1) Záloha na studenou vodu a Záloha na teplou užitkovou vodu – voda pro ohřev: změna nastala z důvodu navýšení ceny od dodavatele, přičemž v záloze jsou zohledněny skutečné náklady uvedené v posledním vyúčtování za služby.

2) Záloha na teplo a Záloha na teplou užitkovou vodu – ohřev TUV: změna nastala z důvodu navýšení ceny od dodavatele, přičemž v záloze jsou zohledněny skutečné náklady uvedené v posledním vyúčtování za služby.

3) Příspěvek na správu domu a pozemku rovnoměrně na každý byt: změna se týká pouze těch domů, kde bylo spoření rovnoměrně na každý byt nastaveno, spoření bylo zrušeno na základě rozhodnutí shromáždění delegátů.

4) Záloha na pojištění domu: přepočet zálohy z důvodu přechodu od Generali Česká pojišťovna k ČSOB Pojišťovně, a. s., kdy v nové pojistné smlouvě je zohledněna inflace, nárůst ceny nemovitostí a rovněž je navýšeno pojistné plnění.

5)  Náklad na úhradu správy domu: na základě usnesení představenstva je pro členy družstva s právem nájmu k družstevní garáži bytu stanovena částka 65 Kč/měsíčně/byt, pro členy družstva s právem nájmu k družstevnímu bytu částka 185 Kč/měsíčně/byt a pro vlastníky jednotek v domech kde doposud nebylo založeno společenství vlastníků jednotek 197 Kč/měsíčně/byt. V domech kde bylo založeno společenství vlastníků jednotek, je stanoven náklad na úhradu správy domu dle usnesení přijatém na shromáždění vlastníků.

07.12.2022 - Shromáždění delegátů 2022_11 - informace.
Dne 22. 11. 2022 se ve velké zasedací místnosti správní budovy SBD, Letohradská 1359, UO, od 16:30 hod., konalo shromáždění delegátů (dále jen SD). Jeho hlavním úkolem bylo zhodnotit stav SBD po pěti letech volebního období (2018 až 2022) pod vedením orgánů družstva, tj. dosavadního představenstva a kontrolní komise, jejichž mandát končí 31. 12. 2022 a zvolit nové představenstvo a kontrolní komisi pro volební období let 2023 až 2027. Na SD bylo pozváno 40 zvolených delegátů držících celkem 810 mandátů, což představuje 92,26% zastoupení členů SBD. SD se zúčastnilo 27 delegátů s drženým počtem 623 mandátů. SD bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. Program jednání SD se řídil navrženým programem:  

1. Zahájení SD.

2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, volební, mandátové a návrhové komise.

3. Zpráva představenstva shrnující činnost družstva za období let 2018–2022.

4. Zpráva volební komise – představení kandidátů do představenstva a kontrolní komise pro volební období 2023–2027.

5. Volby členů představenstva a kontrolní komise pro volební období 2023–2027.

6. Projednání návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, místopředsedy představenstva, předsedy představenstva.

7. Projednání návrhu smlouvy o výkonu funkce člena kontrolní komise, místopředsedy kontrolní komise, předsedy kontrolní komise.

8. Projednání navrhované změny stanov družstva.

9. Projednání navrhované změny jednacího řádu družstva.

10.  Projednání navrhované změny volebního řádu družstva.

11.  Závěr SD.

Zprávu představenstva shrnující činnost družstva za období let 2018 - 2022 přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Zprávu volební komise přednesl a představení kandidátů do představenstva a kontrolní komise pro volební období 2023 až 2027 provedl shromážděním zvolený předseda volební komise Ing. Stanislav Dídek. Z  výsledku voleb vyhlášeného volební komisí vyplývá, že SD pro volební období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027 do představenstva zvolilo Pavla Čadu, Ing. Jiřího Hrušku, Ing. Jiřího Johna, Ing. Luboše Pavlíčka a Josefa Rozlílka a do kontrolní komise Marii Krmíčkovou, Janu Šaligovou a Josefa Zářeckého. SD poté projednalo a schválilo nové znění stanov ve znění předložených a projednaných doplňků a změn s účinností od 23. listopadu 2022. Přijaté stanovy družstva jakož i nově schválený jednací a volební řád SBD jsou k dispozici v rubrice „Dokumenty“. Závěrem předseda představenstva, pan Pavel Čada, poděkoval všem, všem delegátům za účast, za trpělivost, vstřícnost a spolupráci v uplynulém pětiletém období. SD proběhlo důstojně, jednání bylo věcné a pracovní. SD splnilo všechny pro něj ze stanov vyplývající povinnosti. SD skončilo v 19:30 hod. potleskem delegátů, což svědčí o atmosféře, která jednání volebního SD provázela.

26.09.2022 - Deratizace 2022.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí v letošním roce, tak jako v letech předchozích, pro své klienty zajistilo ve spolupráci s firmou Krejsa - DDD aplikaci deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům. Rozmístění návnad bude provedeno v termínu od 03. 10. do 10. 10 2022 v technickém podlaží jednotlivých domů.

15.09.2022 - Informace pro členy družstva.
V závěru zprávy představenstva o stavu a činnosti družstva přednesené na shromáždění delegátů dne 11. května 2022 byli delegáti informováni o skutečnosti, že ke konci letošního roku bude svoláno opět shromáždění delegátů, neboť současnému představenstvu a kontrolní komisi již končí její pětileté funkční období. Dále byli vyzváni, aby o závěrech shromáždění delegátů informovali členy družstva ve svých volebních obvodech. Členové představenstva na svém jednání dne 14. září 2022 stanovili termín ukončení podávání návrhů kandidátů pro volbu do představenstva a kontrolní komise do 23. září 2022, který je podle článku 1. odstavec 4 Volebního řádu Stavebního bytového družstva poslední možností, aby do termínu voleb představenstva a kontrolní komise bylo k dispozici minimálně šedesát dnů na přípravu kandidátky. Termín konání shromáždění delegátů byl stanoven na 22. listopadu 2022.

01.06.2022 - Shromáždění delegátů 2022 - informace.
Shromážděn delegátů (dále jen „SD“) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen „SBD“) se poprvé konalo ve vlastních prostorách, ve velké zasedací místnosti správní budovy SBD. Jednání SD bylo zahájeno ve stanoveném čase a řídilo se navrženým programem. Při zahájení jednání SD bylo přítomno 31 delegátů disponujících 690 mandáty, což představovalo 81,56% zastoupení členů družstva. SD bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. K jednotlivým bodům programu byla řídícím shromáždění vedena diskuse, na které byly veškeré dotazy delegátů zodpovězeny. Veškerá navržená usnesení byla přijata 100% hlasy delegátů. Po zprávě předsedkyně KK a v závěru jednání zazněl spontánní potlesk. Usnesení přijaté SD, které je rovněž uveřejněno na informační desce ve správní budově SBD, najdete zde.

27.05.2022 - Jaké povinnosti vyplývají pro správce z nové směrnice EU 2018/2002 pod označením EED.
Již v roce 2018 došlo ke schválení nové směrnice EU 2018/2002 pod označením EED (Energy Efficiency Directive), která se týká měření tepla, chladu a teplé užitkové vody. Hlavním cílem směrnice je zkvalitnění odečtů i rychlost vyhodnocení dat spojených s měřením energií – v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách, ve kterých jsou energie dodávány většímu počtu uživatelů z centrálního zdroje. Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií musí být veškerá měřidla instalovaná od 1. ledna 2022 dálkově odečitatelná. Jedná se o měřiče tepla, rozdělovače topných nákladů a vodoměry teplé vody. Co to znamená v praxi? Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Zároveň musí být nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. V legislativním procesu je nyní novelizace zákona č. 67/2013 Sb. s předpokládanou účinností od 1. ledna 2023. Podle ní budou muset koneční uživatelé dostávat pravidelné informace o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody jednou za měsíc. Novela zákona č. 67/2013 je na programu 25. schůze sněmovny od 31. 5. 2022.

19.04.2022 - Informace pro delegáty.
Pozvánku na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí najdete zde. Každému delegátovi byla rovněž zaslána pozvánka spolu s přílohami na uvedenou doručovací adresu.

18.03.2022 - Možnost získání výhodné půjčky pro členy družstva.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí bude členům družstva s právem nájmu i v roce 2022 poskytovat půjčku, bude-li nutné opravit nebo vyměnit již opotřebované nebo technicky nevyhovující zařizovací předměty a základní výbavu družstevního bytu. Půjčka bude poskytnuta na základě žádosti člena s právem nájmu. Výše půjčky může být až 50.000,-Kč a bude poskytnuta na dobu nejvýše pěti let s úrokovou sazbou 3% p.a.  Člen družstva s právem nájmu bude půjčku splácet prostřednictvím měsíčního předpisu plateb za služby. Půjčku lze rovněž uhradit mimořádnou splátkou ve výši jejího zůstatku k 31. 12. daného roku.

15.02.2022 - Informace o činnosti samospráv v roce 2021.
Ke dni 31. 12. 2021 byl v 15 domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen SBD) zvolen výbor samosprávy. Jednalo se o HS 117, HS 120, HS 123, HS 139, HS 144, HS 147, HS 148, HS 149, HS 151, HS 157, HS 158, HS 160, HS 161, HS 163 a HS 204. K 31. 12. 2021 rovněž skončilo tříleté funkční období členů výboru samospráv. Tato informace byla dne 03. 12. 2021 zveřejněna na informační desce a na webových stránkách SBD. Úkol výboru samosprávy vyplývající mimo jiné z čl. 53, odst. 1 stanov SBD, svolat alespoň jednou do roka schůzi samosprávy, splnilo pět výborů samosprávy a to v HS 117, HS 151, HS 157, HS 160 a HS 163. Nový výbor samosprávy byl pro období roku 2022 až 2024 však zvolen pouze ve třech samosprávách a to HS 117, HS 160 a HS 163.

10.02.2022 - Informace k opětovnému navýšení zálohových plateb za tepelnou energii od 01. 03. 2022.
Průměrná cena dodávané tepelné energie od městské společnosti Tepvos činila v roce 2021 374 Kč/Gj. Od 1. 1. 2022 došlo k jejímu navýšení na 709,-Kč/Gj. Na základě této ceny byly stanoveny zálohy v předpisech měsíčních úhrad od 1. 2. 2022. Vzhledem k tomu, že divize Energetické služby městské společnosti TEPVOS oznámila další zdražení ceny tepelné energie a to od 1. 3. 2022 na cenu 946,-Kč/Gj, bude třeba stanovené zálohy v již vydaných předpisech plateb za služby opětovně navýšit a to tak, aby vybírané zálohy pokryly zálohové platby placené společnosti Tepvos.

27.01.2022 - Informace ke změně záloh za služby od 01. 02. 2022.
V současné době jsou kanceláří družstva připravovány v novém programu „Bytové konto“ od firmy Beit k expedici nové předpisy pro platbu měsíčních záloh za služby spojené s užíváním bytu. Změny budou provedeny prakticky u všech předpisů, což v době, kdy družstvo přechází na nový systém správy a ve společnosti vrcholí pandemie, je pro kancelář družstva nelehký úkol. Předpisy budou upraveny především v závislosti na razantní navýšení ceny tepla od městské společnosti Tepvos. Při stanovení záloh na teplo, teplou a studenou vodu bude celková cena záloh od dodavatele rozdělena mezi jednotlivé bytové jednotky tak, aby vybírané zálohy pokryly celkové zálohové platby, přičemž bude brán ohled na spotřebu roku 2021 a na současnou výši záloh té dané bytové jednotky. Rovněž u domů mající vlastní kotelny budou zálohy na teplo stanoveny tak, aby s určitou rezervou pokryly požadované zálohy od dodavatele plynu. Dále budou upraveny zálohy na ostatní služby z důvodu navýšení cen elektrické energie a navýšení cen za služby. Beze změny zůstává výše příspěvku na správu domu a pozemku a ve stejné výši zůstává i náklad na úhradu správy domu. 

2022

13.12.2021 - Zrušení možnosti platby prostřednictvím služby SIPO.
Upozorňujeme klienty, že s platností od 1. 2. 2022 nebude možné předpis měsíčních úhrad platit prostřednictvím služby SIPO. Žádáme o zajištění jiného způsoby platby, např. trvalého příkazu z vašeho bankovního účtu, nebo je možné zřídit inkasní způsob. Veškeré potřebné informace ke změně způsobu platby vám poskytnou pracovnice ekonomického úseku kanceláře družstva.

03.12.2021 - Upozornění pro výbory samospráv.
Upozorňujeme stávající členy výborů samospráv, kteří doposud nesvolali schůzi samosprávy, že k 31. 12. 2021 končí jejich tříleté funkční období. Pro volbu nového výboru samosprávy, který je dle Čl. 34, odst. 1, písm. f) stanov družstva orgánem družstva, je třeba postupovat dle příslušných ustanovení stanov družstva. Stanovy jsou k dispozici v záložce „Dokumenty“.

18.11.2021 - Přípravujeme přechod na nový systém inteligentní správy vaší nemovitosti.
Rádi bychom Vám oznámili, že SBD Ústí nad Orlicí připravuje v roce 2022 zahájení přechodu na zcela nový, výrazně rozšířený, formát správy a služeb pro SVJ a obyvatele bytových jednotek. Připravený rozsah služeb představuje bezkonkurenčně nejrozsáhlejší inovaci v oblasti správy nemovitostí v České republice a je malou revolucí přístupu pro všechny zúčastněné subjekty (správce, řídící orgány SVJ a obyvatele bytů). Bližší informace jsou k dispozici na https://www.bytovekonto.cz/

29.09.2021 - Deratizace 2021.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí v letošním roce, tak jako v letech předchozích, pro své klienty zajistilo ve spolupráci s firmou Krejsa - DDD aplikaci deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům. Rozmístění návnad bude provedeno v termínu od 05. 10. do 15. 10 2021 v technickém podlaží jednotlivých domů.

24.08.2021 - Nová směrnice energetické efektivnosti EED.
Zajímavou debatu a informace k nové směrnici EU, která vyžaduje dálkové odečty a častější informace o spotřebách energií, najdete zde - https://www.youtube.com/watch?v=2CXiorEKRmM

23.08.2021 - Veškeré platby za nájem a služby je možné realizovat pouze bezhotovostně.
V době pandemie byla pokladna uzavřená v souladu s nařízením vlády, nicméně toto naše omezení pro příjem hotovosti bude od 1. 9. 2021 dále již trvalé. Bezhotovostní platby je možné realizovat: převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou typu A na pobočkách České pošty. Detailní informace o bankovních účtech, variabilních a specifických symbolech naleznete na vašich předpisech měsíčních úhrad. V případě dalších dotazů se obraťte přímo na vedoucí ekonomického úseku paní Procházkovou.

23.06.2021 - Přerušení dodávky teplé vody na sídlišti Štěpnice.
Dle informace od městské společnosti Tepvos, spol. s.r.o. ze dne 22. 06. 2021, došlo k havárii hlavního rozvodu teplé užitkové vody v centrální kotelně. Z tohoto důvodu bude přerušena dodávka teplé užitkové vody v době od 24. 06. 2021 06:00 hod. do 25. 06. 2021 22:00 hod. pro objekty U Hřiště 1280, U Hřiště 1349 – 1351, Heranova 1211 – 1214, Na Štěpnici 1220 – 1222, Na Štěpnici 1268 - 1273 a Chodská 1230 – 1231.

10.06.2021 - Lze svolat shromáždění vlastníků nebo schůzi samosprávy?
Vládní opatření proti nemoci COVID-19 jsou stále mírnější, takže by se zdálo, že nic nebrání tomu, aby se začaly konat shromáždění vlastníků či schůze samospráv a obyvatelé v domech se začali opět reálně stýkat. Bohužel situace je taková, že nejméně do prázdnin z několika důvodů není možné vaše setkání realizovat. Určitě stojí za zmínku alespoň ten zdravotní důvod – max. 50% kapacity místnosti či sálu, respirátory po celou dobu setkání, prokázání o očkování, testech, nebo prodělané nemoci COVID-19. 

20.05.2021 - Rozhodnutí shromáždění delegátů formou per rollam v roce 2021 - informace.
Představenstvo Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen „SBD“) na svém řádném zasedání dne 19. 5. 2021 projednalo a vyhodnotilo rozhodnutí shromáždění delegátů SBD formou per rollam k jednotlivým navrženým usnesením. Výsledek rozhodnutí najdete zde.

22.04.2021 - Vyúčtování služeb za rok 2020 - informace.
Vyúčtování nákladů za užívání jednotky za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 bude expedováno postupně od pondělí 26. 04. 2021 tak, aby bylo všem klientům ve správě SBD doručeno v řádném termínu, tj. do 30. 04. 2021. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování. Přeplatky za vyúčtování budou poté vypláceny průběžně v měsíci červnu, nejpozději však do 30. 06. 2021.

06.04.2021 - Informace o stavu příprav pro konání SD formou per rollam v roce 2021.
Za doby epidemie COVID-19 rozšířil tzv. lex covid (Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby) možnosti využití hlasování per rollam i na dobu, kdy byla vyhlášena mimořádná opatření, která znemožňují nebo podstatně znesnadňují konání zasedání orgánu právnické osoby. Tím je bezesporu i shromáždění delegátů jako nejvyšší orgán družstva. Za takových okolností lze konat hlasování per rollam o všech věcech i tehdy, není-li to výslovně dovoleno ve stanovách.  Za účinnosti lex covid je umožněno i hlasování per rollam u shromáždění delegátů, jakkoli je jinak zákonem výslovně zakázáno. Dne 10. listopadu 2020 byl vládou schválen návrh novely zákona, který lex covid v této části prodlužuje do 30. 6. 2021. Představenstvo družstva na svém zasedání dne 31. 3. 2021 prodjednalo a schválilo podmínky a postup pro rozhodování shromáždění delegátů 2021 mimo zasedání (per rollam). Bližší informace najdete zde.

29.01.2021 - Informace pro realitní kanceláře nebo individuální zájemce o koupi bytu.
Realitní kanceláře nebo zájemci o koupi bytu, kteří se na SBD obrátí s žádostí o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, stavu dlouhodobé zálohy, provedených opravách a podobně, musí vždy doložit ověřenou plnou moc od prodávajícího člena družstva - nájemce družstevního bytu nebo od vlastníka bytu.

04.01.2021 - Nabídka zaměstnání.
Představenstvo Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 28. 12. 2020 projednalo a schválilo v návaznosti na připravovanou transformaci a přechod na nový systém správy změnu organizační struktury pracovníků kanceláře družstva. V souvislostí s připravovanými změnami přijmeme pracovníka pro funkci "Vedoucí ekonomického úseku". Bližší informace najdete zde.

2021

26.11.2020 - Výpadky v příjmu televizních programů - informace.
Dle sdělení Českých radiokomunikací a.s. dochází téměř na celém území České republiky k občasným výpadkům v příjmu televizních programů, nejvíce u vysílání programů České televize. Hlavním důvodem je velmi silná inverze, která v krátké době již podruhé pokrývá podstatnou část území a nejvíce postihuje lokality, které přijímají signál z vysílače Krásné - východní čechy. Na místní dokrývač Kubincův kopec je převáděn signál právě z tohoto vysílače. Veškeré výpadky v TV příjmu odezní ukončením inverze. 

12.10.2020 -  U P O Z O R N Ě N Í  -  Kancelář družstva je pro veřejnost uzavřena.
Vážení klienti, s ohledem na současná zpřísňující se vládní opatření mající za cíl omezení šíření koronaviru a s vědomím odpovědnosti při správě svěřeného majetku chceme maximálně chránit vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme nuceni do odvolání zrušit úřední hodiny kanceláře družstva. V případě potřeby komunikace se zaměstnanci kanceláře využijte prosím telefonického kontaktu. Pro doručení písemností využijte služeb České pošty, datové schránky, případně písemnost vhoďte přímo do označené poštovní schránky SBD umístěné u vstupních dveří do správní budovy. Ujišťujeme vás, že naší prioritou bylo a je především zajištění služeb spojených s vaším, pokud možno, bezstarostným bydlením. Děkujeme za pochopení.

06.10.2020 - Deratizace 2020.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí v letošním roce, tak jako v letech předchozích, pro své klienty zajistilo ve spolupráci s firmou Krejsa - DDD aplikaci deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům. Rozmístění návnad bude provedeno v termínu od 08. 10. do 16. 10 2020 v technickém podlaží jednotlivých domů.

24.09.2020 - Informace k výpadku signálu programů ČT.
Dne 23. 9. 2020 došlo na vysílači Kubincův Kopec k finálnímu přeladění na vysílací standard DVB-T2. V momentě vypnutí DVBT byl okamžitě zahájen provoz DVB-T2. Na všech bytových domech je nezbytné provést servisní firmou  přeladění stanic společných TV antén. Proces přeladění bude zabezpečen nejpozději do 28. 9. 2020. O spustění vysílání všech programů se standardu DVB-T2 budou obyvatelé informováni oznámením na nástěnkách v dotčených domech.

26.06.2020 - Shromáždění delegátů 2020 - informace.
Shromážděn delegátů (dále jen „SD“) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen „SBD“) bylo představenstvem družstva svoláno na termín 18. června 2020 od 16:30 hod. do Kongresového sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí.

SD bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné a řídilo se navrženým programem, který každý delegát v řádném termínu spolu s pozvánkou obdržel. Řízení zasedání SD se ujal předseda představenstva pan Pavel Čada.  Poté co zasedání SD zahájil uvítáním přítomných delegátů a SD pozvaných hostů, jmenoval představenstvem stanoveného zapisovatele. Následně proběhla volba dvou ověřovatelů zápisu a  volba členů mandátové a návrhové komise, která byla provedena veřejným hlasováním jak navržení ověřovatelé zápisu, tak i navržení členové mandátové a návrhové byli zvoleni jednomyslně všemi přítomnými delegáty.  

Zprávu představenstva o činnosti družstva přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Zpráva úvodem delegáty široce seznámila se statistickými údaji charakterizujícími současný stav SBD. Podstatnou informací bylo, že kancelář družstva v současné době zabezpečuje správu 65 domů s celkovým počtem 1745 bytů a 12 družstevních garáží. Z  přednesené v úvodní části zprávy lze objektivně konstatovat, že představenstvo důsledně dbalo na to, aby veškeré povinnosti družstva vůči státu, vůči spravovaným domům v místně příslušné obci a všechny další povinnosti, vyplývající z obecně platných právních předpisů, byly družstvem v plné míře, ve stanovených termínech a bez vad splněny. Bez vad byly a jsou splněny daňové a odvodové povinnosti a statistické informační povinnosti družstva. Proběhly všechny, v daném časovém období povinné revize a kontroly družstevních objektů. Pokud byly zjištěny závady, pak bylo zabezpečeno, nebo objednáno, jejich odstranění. Zpráva dále delegáty informovala, že SBD v roce 2019 dosáhlo kladného hospodářského výsledku, avšak upozornila na to, že se takový stav hospodaření družstva v roce 2020 nemusí zopakovat, protože v oblasti příjmu je třeba očekávat významný pokles. Bude tedy třeba příjem pro činnost družstva získávat klientsky z vlastních vnitřních zdrojů formou navýšení nákladu na úhradu správy domu v měsíčním předpisu úhrad za užívání bytu popř. (garáže). Předpokládá se, že se tak stane od 01. 01. 2021 o částku 10,-Kč. Zpráva se dále věnovala vývoji a stavu v oblasti samosprávní činnosti členů družstva v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, specifikovala úlohu domovníka ve družstvem spravovaných bytových domech, seznámila delegáty s činností kanceláře družstva týkající se výkonu správy bytových domů společenství na podkladě s výborem společenství uzavřené příkazní smlouvy a s činností kanceláře družstva týkající se výkonu správy bytových domů společenství, v nichž družstvo vykonává funkci statutárního orgánu, tedy předsedu společenství vlastníků. 

Zpráva delegáty také informovala o činnosti kanceláře družstva týkající se oblasti údržby domů ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva a domů společenství ve správě družstva a rovněž delegáty seznámila s aktuálním stavem a vývojem v oblasti revitalizace domů s finanční podporou z Centrem pro regionální rozvoj České republiky vyhlášené výzvy IROP č. 78 na téma "Energetické úspory v bytových domech" s možností získání dotace až 30% z uznatelných nákladů na takovou revitalizaci domu. Provedená, probíhající a připravovaná revitalizace ve vykazovaném období, která se týká dvanácti domů ve správě družstva, představuje investici v částce 203.020.509,- Kč. U realizovaných revitalizací čtyř domů byla přijata finanční výpomoc ve výši 9.670.876,- Kč a u probíhajících a připravovaných revitalizací osmi domů se dá očekávat finanční výpomoc ve výši 51.245.896,- Kč. Jedná se tedy celkem o finanční výpomoc z IROP ve výši 60.916.772,- Kč.  Vstupem družstva do tohoto finančně podporovaného investičního záměru se tedy jedná o jedinečnou možnost významně revitalizací domů zlepšit technický stav těchto bytových domů ve správě družstva a přinést pro uživatele bytů v těchto domech významnou úsporu na vytápění bytu.  

Zprávu kontrolní komise (dále jen „KK“) o její činnosti v období od posledního SD, konaného dne 22. května 2019, do konání tohoto SD přednesla předsedkyně KK paní Marie Krmíčková. Ve zprávě KK delegáty informovala o provedených namátkových účetních kontrolách, při nichž nebyly zjištěny žádné nedostatky. Rovněž žádné nedostatky nebyly zjištěny při inventurách (fyzické inventuře hmotné a nehmotné povahy a dokladové inventuře majetku a závazků), kterých se KK zúčastnila. KK ve vykazovaném období obdržela jednu stížnost na činnost družstva spočívající v nedodržování zákonu č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům. Týkala se domu v ulici Chodská č. p. 1230 a 1231 v Ústí nad Orlicí. KK však konstatovala, že stížnost je bezpředmětná a toto své stanovisko stěžovatelce písemně vysvětlila. V závěru zprávy KK prohlásila, že jak představenstvo, tak i kancelář družstva pracuje na vysoce odborné úrovni.

Zprávu o hospodaření SBD za rok 2019 a výklad k účetní bilanci družstva k 31. 12. 2019 přednesla samostatná ekonomka Ekonomického úseku kanceláře SBD paní Jana Halamková. Dosažený hospodářský výsledek v roce 2019 činil 87.822,93 Kč a delegáti odsouhlasili celou tuto částku převést do nedělitelného fondu družstva. Delegáti rovněž odsouhlasili přednesenou účetní bilanci družstva k 31. 12. 2019, z níž vyplynulo, že vyrovnaná výše aktiv a pasiv družstva představuje částku 265.102.000,-Kč. 

V bodu č. 6 programu jednání SD byl představenstvem delegátům předložen návrh na přijetí usnesení, které stanoví rozhodnutí družstva, že převod bytové jednotky, jejíž součástí je DB, z vlastnictví družstva do osobního vlastnictví oprávněné osoby bude možný i po zákonném termínu, tj. po 31. 12. 2020.

Ke každému bodu programu byla ihned po jeho projednání otevřena diskuse. Na položené dotazy delegátů bylo ze strany představenstva vždy bezprostředně odpovězeno. Usnesení přijaté SD najdete zde. Usnesení přijaté SD je rovněž uveřejněno na informační desce ve správní budově SBD.

27.05.2020 - Informace pro delegáty.
Pozvánku na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí najdete zde. Každému delegátovi byla rovněž zaslána pozvánka spolu s přílohami na uvedenou doručovací adresu.

07.05.2020 - Znovu otevření kanceláře družstva pro veřejnost.
Vážení klienti, s ohledem na příznivý vývoj současného stavu šíření koronaviru bude kancelář družstva opět otevřena pro veřejnost ve standardním rozsahu úředních hodin a to za předpokladu, že do prostoru správní budovy budete vstupovat jednotlivě s ochranou úst a nosu, budete dodržovat doporučené rozestupy a použijete připravenou dezinfekci. I nadále však pro běžnou komunikaci se zaměstnanci kanceláře upřednostňujeme telefonický či elektroncký kontakt. Děkujeme za pochopení.

20.04.2020 - Vyúčtování služeb za rok 2019 - informace.
Vyúčtování nákladů za užívání jednotky za období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 bude bez ohledu na současnou situaci a možné vládní úlevy všem klientům ve správě SBD expedováno tak, aby bylo doručeno v řádném termínu, tj. do 30. 04. 2020. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování. Přeplatky za vyúčtování budou poté vypláceny průběžně v měsíci červnu, nejpozději však do 30. 06. 2020.

03.04.2020 - Dezinfekce společných prostor.
Od pondělí 6. 4. 2020 budou postupně dezinfikovány všechny výtahy ve správě družstva, kromě domu UO, Na Štěpnici 1268 – 1273. K tomu bude použit dezinfekční prostředek na bázi kvartérních amonných sloučenin (Divosan Extra VT55), který je účinný proti širokému spektru mikroorganismů (bakterie, kvasinky, spóry, plísně, viry). Aplikace bude prováděna formou ultrazvukové mlhy.

Dále ve všech domech o více než 12 bytech bude domovníkům předán roztok na bázi alkoholu a peroxidu vodíku, který likviduje všechny živé organismy. Je určen pro dezinfekci povrchů ve společných prostorách domů (zábradlí, ovládání výtahů, schránky, parapety, kliky dveří a oken, zvonky a podobně). Pro použití je ideálně přípravek rozprašovačem nanést na povrchy a nechat působit alespoň 30 sec (ideálně 60 sec).

24.03.2020 - Jak zaplatit předpis měsíčních úhrad, neboli „nájem“ na poště.
Je stále poměrně velká skupina uživatelů bytů, kteří chtějí platit "nájem" na poště. Pokud se tak rozhodnete, vyzvedněte si tam prosím složenku typu A, vyplňte variabilní symbol, číslo účtu a částku dle vašeho předpisu měsíčních úhrad. Složenky typu A jsou také k vyzvednutí na Informační desce ve správní budově družstva.

18.03.2020 - IROP - „Energetické úspory v bytových domech - aktuálně.
V současné době probíhá revitalizace dalších dvou domů ve správě SBD, které jsou spolufinancovány Evropskou unií. Informační plakátky k jednotlivým projektům najdete zde Stavební úpravy bytového domu na ulici V Lukách č. p. 1370, 1371, 1372 v Ústí nad Orlicí“ - Stavební úpravy bytového domu na ulici Na Pláni č. p. 1344, 1345, 1346 v Ústí nad Orlicí.

17.03.2020 - Jak zaplatit předpis měsíčních úhrad, neboli „nájem“.
Řada především starších klientů platí náklady spojené s bydlením na pokladně v kanceláři družstva. S ohledem na současnou situaci (uzavření pokladny kanceláře družstva, omezení volného pohybu osob, omezení plateb v hotovosti, …) žádáme naše klienty, kterých se tato problematika týká, aby v případě, že nemají možnost bezhotovostní platby, požádali své rodinné příslušníky, případně i sousedy o umožnění bezhotovostní platby přímo na příslušný účet. Číslo účtu a variabilní symbol najdete na předpise měsíčních úhrad. V případě, že tento předpis nemáte, nebo máte jakýkoliv další dotaz, nás prosím telefonicky kontaktujte. Děkujeme.

16.03.2020 - Nouzový stav - informace.
V souvislosti s opatřeními vlády České republiky dochází k omezení některých poskytovaných služeb jednotlivými řemeslnými firmami. Vyzýváme všechny uživatele bytů v domech ve správě družstva k zodpovědnému chování ke společnému majetku a dále ke zvýšené péči o údržbu čistoty ve společných částech domu. Tato opatření jsou v zájmu ochrany zdraví nás všech.

13.03.2020 - Věnujte prosím pozornost zrušení úředních hodin v kanceláři družstva.
Vážení klienti, s ohledem na současný stav šíření koronaviru a s vědomím odpovědnosti při správě svěřeného majetku a zajištění služeb spojených s vaším bezstarostným bydlením chceme maximálně chránit vaše zdraví i zdraví našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu rušíme do odvolání úřední hodiny kanceláře družstva. V případě potřeby komunikace se zaměstnanci kanceláře využijte prosím telefonického kontaktu. Pro doručení písemností využijte služeb České pošty, datové schránky, případně písemnost vhoďte přímo do označené poštovní schránky SBD umístěné u vstupních dveří do správní budovy. V případě nového vývoje dané situace vás budeme informovat buď přímo v domech cestou domovníka, nebo zde na internetových stránkách družstva. Děkujeme za pochopení. 

2020 

11.12.2019 - Služby společné televizní antény na bytových domech v UO - přechod na DVB-T2.
Již osmým rokem jsou v provozu společné televizní antény na bytových domech, které jsou ve správě Stavebního bytového družstva. Svým uživatelům nabízí následující služby s možností výběru dle vlastního uvážení – buď jednotlivě, nebo všechny služby současně.

1. Bezplatný příjem všech digitálních televizních programů DVBT - Zcela zdarma je možné sledovat televizní programy ČT1, ČT1 HD, ČT2, ČT2 HD, ČT24, ČT24 HD, Č T Sport, ČT Sport HD, ČTD/Art, ČTD/Art HD, NOVA, NOVA Cinema, NOVA 2, NOVA Gold, NOVA Action, PRIMA, PRIMA Cool, PRIMA Love, PRIMA Zoom, PRIMA Krimi, PRIMA Max, PRIMA Comedy, TV Barrandov, KINO Barrandov, BARRANDOV News, BARRANDOV Plus, TV Noe, TV Seznam, JOJ Family, RELAX, REBEL, ÓČKO, ÓČKO Star, ŠLÁGR, ŠLÁGR 2.

Nyní probíhá přechod digitálního vysílání ze standardu DVBT na standard DVB-T2. Dosavadní vysílání DVBT bude ukončené ke dni 31. 3. 2020, s výjimkou bytových domů ul. Špindlerova 1143, U Hřiště 1280 Ústí nad Orlicí a Skrovnice 90, kde bude ukončeno vysílání všech programů České televize ke dni 7. 1. 2020.

Již nyní je na všech bytových domech šířen multiplex přechodové sítě 11, jedná se o všechny programy České televize. Všichni obyvatelé si mohou v předstihu vyzkoušet, zda jsou jejich televizní přijímače schopné zpracovat nový standard DVB-T2. Návod k naladění DVB-T2 je uvedenpříloze zde.

2. Možnost příjmu satelitních programů společnosti SKYLINK - Na bytových domech, kde byla na základě požadavku jeho obyvatel instalována technologie pro příjem satelitních signálů programové nabídky SKYLINK, stačí zájemcům o příjem těchto programů, když si zapojí svůj satelitní přijímač, nebo televizní přijímač s vestavěným satelitním tunerem přímo na vývod účastnické televizní zásuvky ve svém bytě. Vhodný výběr programů si pak každý zájemce může sjednat u kteréhokoliv obchodního zástupce nebo prodejce SKYLINK. Bližší informace o programové nabídce a cenách jednotlivých služeb lze nalézt na „www.skylink.cz

3. Vysokorychlostní internet a internetová televize společnosti TLAPNET - V síti všech společných televizních antén je šířen vysokorychlostní internet a internetová televize společnost TLAPNET s.r.o. Bližší informace o jednotlivých nabídkách včetně tarifů lze nalézt na„ www.tlapnet.cz“, nebo přímo v sídle firmy na adrese „Velké Hamry 393 v Ústí nad Orlicí“, případně na tel. čísle 606 606 035.

07.10.2019 - Deratizace 2019.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí v letošním roce, tak jako v letech předchozích, pro své klienty zajistilo ve spolupráci s firmou Krejsa - DDD aplikaci deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům. Rozmístění návnad bude provedeno v termínu od 07. 10. do 14. 10 2019 v technickém podlaží jednotlivých domů.

20.09.2019 - Informace k vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách podle platné legislativy.
Pravidla pro vytápění stanoví vyhláška č. 194/2007 Sb. Podle ustanovení § 2 předmětné vyhlášky je počátek otopného období stanoven dnem 1. září daného roku a konec otopného období stanoven dnem 31. května roku následujícího. Dodávka tepelné energie se v otopném období zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro den následující. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát. Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se pak v otopném období omezí nebo přeruší tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro den následující. Omezení vytápění bytů se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění opět obnoví.

12.06.2019 - IROP - „Energetické úspory v bytových domech - aktuálně.
V současné době probíhá revitalizace dalších dvou domů ve správě SBD. Informační plakátky k jednotlivým projektům najdete zde Stavební úpravy bytového domu na ulici Třebovská č. p. 441, 442 v Ústí nad Orlicí – snížení energetické náročnosti“ - Zateplení bytového domu, Libchavy č.p. 62.

10.06.2019 - Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. 5. 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III.
Na základě této aktualizace se posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020, 14:00 hod. Revize mění také datum ukončení realizace pro projekty podané po 20. 5. 2019 (nevztahuje se na žádosti podané před 20. 5. 2019 včetně). Revitalizací s dotací z integrovaného regionálního operačního programu IROP již v uplynulém období prošly domy: Ústí nad Orlicí, Heranova, č. p. 1211, 1212, 1213 a 1214;  Ústí nad Orlicí, Popradská 1288 a 1289; Ústí nad Orlicí, Chodská 1230 a 1231 a Ústí nad Orlicí, Poříční 443 a 444. Obrázek o tom, jak družstvo zvládá koordinovat veškeré práce související s revitalizací domů v rámci dotačního programu IROP si lze udělat z výsledku dvou kontrol provedených pracovníky územního odboru IROP pro Pardubický kraj, kde kontrolní orgán v závěru svých zpráv konstatoval: „Kontrolní skupinou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Realizace projektu probíhá v souladu s pravidly programu, výzvy a právním aktem. Příjemce vede účetnictví v souladu s předpisy ČR, originální účetní doklady obsahují registrační číslo projektu a jsou správné, úplné, průkazné a srozumitelné.“ Tento výrok kontrolního orgánu dokladuje fakt, že se SBD v oblasti revitalizace domů dobře orientuje.

29.05.2019 - Shromáždění delegátů 2019 - informace.
Shromážděn
delegátů (dále jen „SD“) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen „SBD“) k projednání činnosti SBD ve vykazovaném období od 24. května 2018 do 10. dubna 2019 bylo představenstvem družstva svoláno na termín 22. května 2019 od 17:30 hod. do Modrého salonku kulturního domu v Ústí nad Orlicí. Na SD bylo pozváno 43 zvolených delegátů, držících celkem 990 mandátů, což představuje 94,20% zastoupení všech 1051 členů družstva. V době zahájení zasedání SD bylo v Modrém salonku kulturního domu v Ústí nad Orlicí přítomno 28 delegátů se 786 mandáty, což představovalo 79,39 % zastoupení mandátů zvolených delegátů. SD bylo zahájeno v čase uvedeném na pozvánce a řídilo na pozvánce uvedeným programem. SD bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. Řízení zasedání SD se ujal předseda představenstva pan Pavel Čada.  Poté co zasedání SD zahájil uvítáním přítomných delegátů a SD pozvaných hostů, jmenoval představenstvem stanoveného zapisovatele. Poté proběhla volba dvou ověřovatelů zápisu a  volba mandátové a návrhové komise, která byla provedena veřejným hlasováním aklamací a jak navržení ověřovatelé zápisu, tak i navržení členové mandátové a návrhové byli zvoleni jednomyslně všemi přítomnými delegáty.  

Zprávu představenstva o činnosti družstva přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Zpráva úvodem delegáty široce seznámila se statistickými údaji charakterizujícími stav SBD. Podstatnou informací bylo, že kancelář družstva v současné době zabezpečuje správu 65 domů s celkovým počtem 1738 bytů a 12 družstevních garáží. Z  přednesené v úvodní části zprávy lze objektivně konstatovat, že představenstvo důsledně dbalo na to, aby veškeré povinnosti družstva vůči státu, vůči spravovaným domům v místně příslušné obci a všechny další povinnosti, vyplývající z obecně platných právních předpisů, byly družstvem v plné míře, ve stanovených termínech a bez vad splněny. Bez vad byly a jsou splněny daňové a odvodové povinnosti a statistické informační povinnosti družstva. Proběhly všechny, v daném časovém období povinné revize a kontroly družstevních objektů. Pokud byly zjištěny závady, pak bylo zabezpečeno, nebo objednáno, jejich odstranění. Zpráva dále delegáty informovala, že SBD v roce 2018 dosáhlo kladného hospodářského výsledku, avšak upozornila na to, že se takový stav hospodaření družstva v roce 2019 nemusí zopakovat, protože jednak v příjmové části rozpočtu správy družstva kalkulované výnosy z úroků úložek volných finančních prostředků družstva se udržují na velmi nízké úrovni a jednak významně vzrostla cena služeb třetích osob, cena energií, režijního materiálu a neposlední v řadě i cena poštovného, přičemž stále narůstá počet případů, kdy je třeba písemně s klienty družstva komunikovat. V této souvislosti kancelář družstva za bezkonkurenčně nízkou cenu nabízí realitní služby týkající se družstevních bytů nebo bytů v osobním vlastnictví ve družstvem spravovaných domech. Tyto služby představují především zprostředkování prodeje nebo koupě bytové jednotky. V nabídce realitních služeb je rovněž vyhledání zájemce o podnájem nájemci družstevního bytu či vyhledání zájemce o pronájem vlastníkovi bytu. Výnos z této činnosti v roce 2018, stejně jako v předchozích letech, byl zcela používán na dosud dlouhodobé udržování přijatelné výše příspěvku klientů na správu družstva. Z přednesené zprávy představenstva vyplynulo, že i přes maximální snahu družstva postupovat při výkonu správy racionálně a maximálně úsporně, družstvo od 1. července 2019 přistoupí k navýšení dlouhodobě neměněného stávajícího měsíčního příspěvku člena družstva s právem nájmu družstevního bytu na výkon správy. Ten bude od uvedeného data pro všechny členy družstva s právem nájmu družstevního bytu, ať se jedná o družstevní domy, domy ve spoluvlastnictví družstva, v nichž dosud není ustaveno registrované společenství i domy ve spoluvlastnictví družstva, v nichž již registrované společenství ustaveno bylo, ve stejné výši. Tím bude pro každého člena družstva s právem nájmu družstevního bytu zachován princip družstevní vzájemnosti, podle něhož se všichni členové stejně podílejí na nákladech výkonu správy a stejným dílem se i podílejí na odvodových daňových povinnostech družstva.

Zpráva se dále věnovala vývoji a stavu v oblasti samosprávní činnosti členů družstva v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, specifikovala úlohu domovníka ve družstvem spravovaných bytových domech, seznámila delegáty s činností kanceláře družstva týkající se výkonu správy bytových domů společenství na podkladě s výborem společenství uzavřené příkazní smlouvy a s činností kanceláře družstva týkající se výkonu správy bytových domů společenství, v nichž družstvo vykonává funkci statutárního orgánu, tedy předsedu společenství vlastníků.  

Zpráva delegáty také informovala o činnosti kanceláře družstva týkající se oblasti údržby domů ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva a domů společenství ve správě družstva a rovněž delegáty seznámila s aktuálním stavem a vývojem v oblasti revitalizace domů s finanční podporou z IROP Centrem pro regionální rozvoj České republiky vyhlášené výzvy IROP č. 78 na téma "Energetické úspory v bytových domech" s možností získání dotace až 30% z uznatelných nákladů na takovou revitalizaci domu. SBD na základě podnětů, i ze strany delegátů, začalo v posledním čtvrtletí roku 2018 připravovat sedm domů na tuto revitalizaci, z nichž u dvou již revitalizace probíhá a u ostatních pěti je v takové fázi přípravy, že bude o dotaci, do výzvou IROP stanoveného termínu, spolehlivě požádáno o činnostiružstva

Zprávu kontrolní komise (dále jen „KK“) o její činnosti v období od posledního SD, konaného dne 24. května 2018, do konání tohoto SD přednesla předsedkyně KK paní Marie Krmíčková. Ve zprávě KK delegáty informovala o provedených namátkových účetních kontrolách, při nichž nebyly zjištěny žádné nedostatky. Rovněž žádné nedostatky nebyly zjištěny při inventurách (fyzické inventuře hmotné a nehmotné povahy a dokladové inventuře majetku a závazků), kterých se KK zúčastnila. KK ve vykazovaném období neobdržela na činnost představenstva a činnost kanceláře družstva žádnou stížnost a konstatovala, že představenstvo i kancelář družstva pracuje na vysoce odborné úrovni.

Zprávu o hospodaření SBD za rok 2018 a výklad k účetní bilanci k 31. 12. 2018 SD přednesla vedoucí ekonomického úseku kanceláře SBD paní Andrea Procházková. Dosažený hospodářský výsledek v roce 2018 činil 62.638,-Kč a delegáti odsouhlasili celou tuto částku převést do nedělitelného fondu družstva.

Ke každému bodu programu byla ihned po jeho projednání otevřena diskuse. Na položené dotazy delegátů bylo ze strany představenstva vždy bezprostředně odpovězeno. Usnesení přijaté SD najdete zde.   Usnesení přijaté SD je rovněž uveřejněno na informační desce ve správní budově SBD.

30.04.2019 - Informace pro delegáty.
Pozvánku na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí najdete zde. Každému delegátovi byla rovněž zaslána pozvánka spolu s přílohou na uvedenou doručovací adresu.

24.04.2019 - Vyúčtování služeb za rok 2018 - informace.
Vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bude všem klientům ve správě ve správě SBD expedováno ve dnech 25. a 26. 4. 2019. Vyúčtování bude každému uživateli bytu vloženo zaměstnancem kanceláře družstva v obálce do schránky, nebo odesláno na uvedenou kontaktní adresu. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování.

17.01.2019 - Upozornění pro uživatele bytů - úklid sněhu .
Podle od roku 2009 platné novely zákona o pozemních komunikacích za stav chodníku, přilehlého k bytovému domu, je odpovědný jeho vlastník, tedy ve většině případů obec. Obec je odpovědná za to, když se kvůli nedobré schůdnosti chodníku v důsledku neodklizeného sněhu někdo zraní.  Vlastník bytového domu je tedy od roku 2009 zbaven povinnosti sníh z chodníku přilehlého k bytovému domu odklízet.

Vlastník domu je však povinen pečovat o stav schodů před domem a také o stav bezprostředního přístupového prostoru od vstupu do domu k domu přilehlému chodníku, zajistit úklid sněhu z těchto míst a to i v časných ranních hodinách. V těchto místech z domu vycházející občan poprvé přichází do kontaktu s kluzkým povrchem a zejména na schodech je riziko uklouznutí velmi vysoké. Je také třeba dát pozor na hrozící pád sněhu ze střechy domu, protože za zranění způsobené pádem sněhu ze střechy, je rovněž odpovědný vlastník domu.  

Běžný úklid společných prostor domu a bezprostředního okolí domu, ve stanoveném termínu a rozsahu dle správce domu, zajišťují podle Domovního řádu vlastníci bytů a nájemci bytů v domě. Proto je zapotřebí, aby ten, na něhož v daném období připadla služba úklidu společných prostor domu a tím i úklid sněhu na výše uvedených místech, tento úklid sněhu spolehlivě a včas zabezpečil. V opačném případě na sebe přebírá odpovědnost za případné zranění v důsledku neodklizeného sněhu.

2019

06.09.2018 - Deratizace 2018.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí v letošním roce, tak jako v letech předchozích, pro své klienty zajistilo ve spolupráci s firmou Krejsa - DDD aplikaci deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům. Rozmístění návnad bude provedeno v termínu od 24. 09. do 10. 10 2018 v technickém podlaží jednotlivých domů.

17.07.2018 - Oznámení o změně provádění inkasa.
Vzhledem ke změně v nastavení bankovního účtu ze strany České spořitelny vám oznamujeme, že od měsíce července 2018 bude prováděno inkaso z účtů vedených u  České spořitelny pouze 1x měsíčně a to vždy k 18. v měsíci. Pokud se vám v daném termínu inkaso neprovede, je nutné zadat platbu jednorázovým příkazem. V případě nejasností vám budou podány informace na EÚ kanceláře SBD, tel.č. 465 520 484. 

01.06.2018 - Nabídka bezplatné možnosti protokolárního stanovení míry zabezpečení bytu jeho stávajícími vstupními dveřmi.
V následujících týdnech se bude, za účelem snížení majetkové kriminality, konat akce „Bezpečný byt“ ve spolupráci se společností European Security Company (ESC) v rámci níž může být odbornými poradci společnosti ESC ve všech bytových domech ve správě SBD provedeno protokolární stanovení míry zabezpečení bytu, který užíváte, jeho stávajícími vstupními dveřmi. Poradce společnosti ESC Vás v termínu uvedeném na nástěnce domu osobně navštíví.

V případě Vašeho zájmu Vám vystaví bezpečnostní protokol o stavu vstupních dveří a zárubní těchto dveří, v němž uvede stav požární odolnosti dveří, jejich těsnost s ohledem na zakouření bytu v případě požáru a jejich mechanickou odolnost. U zárubní do protokolu uvede stav bezpečnosti jejich zámkové části a závěsů dveří. Kromě toho i posoudí bezpečnost kování dveří a zámkové vložky dveří a bude Vás informovat o případných kritických místech dveří, popřípadě zodpoví Vaše individuální dotazy. Cílem celé akce je bojovat proti majetkové kriminalitě, která je nejrozšířenějším druhem trestné činnosti v ČR a lépe zajistit byt pro případ požáru v domě. SBD proto doporučuje uživatelům bytů v domech ve správě SBD tuto jedinečnou možnost využít.

31.05.2018 - Shromáždění delegátů 2018 - informace.
Shromáždění delegátů (SD) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (SBD) k projednání činnosti SBD ve vykazovaném období od 18. května 2017 do 25. dubna 2018, bylo svoláno představenstvem družstva na 24. května 2018 od 16:30 hod. do kongresového sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. Na SD bylo pozváno 42 zvolených delegátů, držících celkem 974 mandátů, což představuje 89,85% zastoupení členů družstva, kterých je 1084. V době zahájení zasedání SD bylo v Kongresovém sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí přítomno 31 delegátů s počtem 883 mandátů, což představuje 90,66 % zastoupení mandátů zvolených delegátů. SD bylo zahájeno v čase uvedeném na pozvánce a řídilo se předem avizovaným programem. SD bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. Po zahájení zasedání SD proběhlo jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, členů mandátové a návrhové komise.

Zprávu představenstva o činnosti družstva přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Zpráva uvedla řadu SBD se týkajících statistických údajů. Středisko správy družstva v současné době zabezpečuje správu 63 domů s celkovým počtem 1707 bytů. Zpráva představenstva o činnosti družstva, po standardně statistické úvodní části, se soustředila na oblast činností týkajících se zabezpečování kontrol a revizí technických zařízení domů. Zároveň informovala o aktuálním stavu panelových domů a záměrů jejich rekonstrukcí. Od těch se i odvíjí nutné navýšení příspěvku na záchovnou péči o tyto domy na částku minimálně 30,-Kč na m2 obytné plochy bytu, aby tyto záměry mohly být realizovány. Informovala o uskutečněných rekonstrukcích panelových domů s dotací z programu IROP a informovala o Centrem pro regionální rozvoj České republiky vyhlášené výzvě IROP č. 78 na téma „Energetické úspory v bytových domech“ s možností získání dotace až 30% z uznatelných nákladů na takovou rekonstrukci domu. Dále se zpráva soustředila na oblast problematiky výkonu správy domů ve vlastnictví registrovaných společenství vlastníků jednotek, kterou vykonává na základě příkazní smlouvy pro 30 domů společenství. V 19 z těchto domů SBD jako předseda společenství plní povinnosti statutárního orgánu společenství s plnou odpovědností z toho pro SBD vyplývající. Zpráva podala informaci o končícím volebním období stávajících výborů samospráva a požádala delegáty, aby tam, kde ještě nezanikla samospráva, uvážili určitou pomoc výboru samosprávy pro zajištění volby nového výboru samosprávy. Zpráva rovněž informovala o nařízení EU „General Data Protection Regulation“ (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 a konstatovala, že SBD v této souvislosti provedlo vnitřní kontrolu ochrany a zpracování evidovaných osobních údajů fyzických osob v databázi SBD a v návaznosti na provedenou kontrolu provedlo příslušná interní opatření.

Zprávu o hospodaření SBD za rok 2017 a výklad k účetní bilanci k 31. 12. 2017 přednesla vedoucí ekonomického úseku kanceláře SBD paní Andrea Procházková včetně návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku (HV) roku 2017.

Zprávu kontrolní komise (KK) přednesla předsedkyně KK paní Marie Krmíčková. Ve zprávě SD informovala o provedených kontrolách, kdy při těchto kontrolách nebyla zjištěna žádná závada. Rovněž nebyly zjištěny žádné nedostatky při inventurách (fyzické inventuře hmotné a nehmotné povahy a dokladové inventuře majetku a závazků), kterých se KK zúčastnila. KK konstatovala, že kancelář družstva pracuje na vysoce odborné úrovni.

Projednání odvolání proti rozhodnutí představenstva ke shromáždění delegátů.

SD rozhodovalo o odvolání se čtyř členů SBD proti rozhodnutí představenstva o jejich vyloučení z družstva pro opakované porušování členských povinností dle čl. 10, písm. c), d) stanov družstva. S administrativními daty jednotlivých odvolání, s důvody rozhodnutí představenstva a současným stavem plnění povinností jednotlivých odvolávajících se členů podrobně informovala předsedkyně KK paní Marie Krmíčková. Ve dvou případech odvolání, kdy dotyčný člen SBD vypořádal své dluhy vůči SBD a dále již řádně platí úhrady za užívání družstevního bytu, SD jeho odvolání vyhovělo. Ve dvou případech, kdy dotyčný člen SBD do konání SD dluhy vůči SBD nevypořádal a dále neplatí úhrady za užívání družstevního bytu, SD jeho odvolání nevyhovělo a s definitivní platností potvrdilo jeho vyloučení z družstva.

Průběh SD byl věcný a korektní. Ke každému bodu programu byla ihned po jeho projednání otevřena diskuse. Na veškeré položené dotazy delegátů bylo ze strany představenstva vždy bezprostředně odpovězeno. Úplné znění usnesení SD je uveřejněno rovněž na informační desce ve správní budově SBD.

30.04.2018 - Informace pro delegáty.
Pozvánku na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí najdete zde. Každému delegátovi byla rovněž zaslána pozvánka spolu s přílohami na uvedenou doručovací adresu.

23.04.2018 - Vyúčtování služeb za rok 2017 - informace.
Vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bude všem klientům ve správě ve správě SBD expedováno ve dnech 26. a 27. 4. 2018. Vyúčtování bude každému uživateli bytu vloženo zaměstnancem kanceláře družstva v obálce do schránky, nebo odesláno na uvedenou kontaktní adresu. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování.

12.02.2018 - Umíme správně zacházet s termostatickou hlavicí na radiátorech v bytě? 
Necháváte celý den svítit v bytě světlo? Jistě, že ne. Je to zbytečné a velmi neekonomické. Tak bychom se ale měli chovat i u regulace vytápění v bytě. Stejně jako potřebu či intenzitu světla v bytě naprosto automaticky regulujeme otočením vypínače, měli bychom se stejně chovat k termostatické hlavici na našem radiátoru. Nic nás to nestojí a výrazně ušetřímene. Návod jak správně zacházet s termostatickou hlavicí si můžete přečíst zde.

09.02.2018 - Právní jistoty člena družstva a nájemce družstevního bytu.
Vzhledem k častým dotazům našich členů týkajících se jejich práv k družstevnímu bytu podáváme tyto základní informace. Člen družstva, který je nájemce družstevního bytu (dále jen Nájemce) vlastní družstevní podíl. Tento svůj družstevní podíl, představující mimo jiné i právo nájmu družstevního bytu, může Nájemce v případě potřeby převést na jinou osobu, resp. této osobě prodat za sjednanou cenu. Pro převod družstevního podílu Nájemce nepotřebuje souhlas družstva. Nájemce může převést svůj družstevní podíl na jinou osobu, pokud se tato osoba, na níž je družstevní podíl Nájemcem převáděn, může podle stanov družstva stát členem družstva. Družstvo nového člena, jako nového nájemce bytu, zaregistruje. Při této operaci Vám rádi poradíme a pomůžeme s administrací převodu družstevního podílu.

Družstevní podíl Nájemce přechází na jeho dědice. Nájemce může svůj družstevní podíl závětí odkázat jiné osobě. Pokud Nájemce závět nezanechá, družstevní podíl se stane předmětem dědění ze zákona. Přechod družstevního podílu Nájemci dává právní jistotu, že právo nájmu k družstevnímu bytu zůstává v rodině nebo v rukách osob podle vůle zůstavitele. Vlastnictví družstevního podílu, s nímž je spojeno právo nájmu družstevního bytu, je pro Nájemce tohoto bytu dobrou, zákonem dobře zajištěnou, investicí. Podrobnější výklad k legislativě, z níž vycházejí uvedené právní jistoty člena družstva a nájemce družstevního bytu, najdete zde.

2018

06.12.2017 - Shromáždění delegátů - podzim 2017 - informace.
Dne 23. 11. 2017 se v kongresovém sálu hotelu UNO, od 16:30 hod., konalo shromáždění delegátů (dále jen SD). Jeho hlavním úkolem bylo zhodnotit stav SBD po pěti letech volebního období (2013 až 2017) pod vedením orgánů družstva, tj. dosavadního představenstva a kontrolní komise, jejichž mandát končí 31. 12. 2017 a zvolit nové představenstvo a kontrolní komisi pro volební období let 2018 až 2022. Na SD bylo pozváno 42 zvolených delegátů v 50 volebních obvodech držících celkem 1035 mandátů, což představuje 94,61% zastoupení členů SBD. SD se zúčastnilo 36 delegátů s drženým počtem 913 mandátů. SD bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné foto - pohledy do kongresového sálu - zde.

Program jednání SD se řídil navrženým programem: 1. Zahájení SD, 2. Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu mandátové, návrhové a volební komise, 3. Zpráva představenstva shrnující činnost družstva za období let 2013 až 2017, 4. Schválení navrhovaných změn stanov Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí projednaných na SD dne 18. 5. 2017, 5. Zpráva volební komise - představení kandidátů do představenstva a kontrolní komise pro volební období 2018 až 2022. 6. Volby členů představenstva a kontrolní komise. 7. Vyhlášení výsledků voleb a   8. Závěr SD.

SD proběhlo důstojně, jednání bylo věcné a pracovní. SD splnilo všechny pro něj ze stanov vyplývající povinnosti. SD skončilo v 19:00 hod. potleskem delegátů, což svědčí o atmosféře, která jednání výroční SD provázela.

Zprávu představenstva shrnující činnost družstva za období let 2013 - 2017 přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Ke stavu SBD, široce zanalyzovaném v přednesené zprávě, SD konstatovalo, že představenstvo ve volebním období let 2012 až 2017 dobře plnilo úlohu statutárního orgánu družstva vyplývající pro tento orgán z obecně závazných právních předpisů a ze Stanov družstva, SBD dobře hospodařilo, plně zabezpečovalo všechny své povinnosti a úkoly správy družstevního majetku i majetku jiných osob vyplývající z uzavřených smluv.

Z tohoto konstatování vyplývá i skutečnost, že SBD je nově zvolenému představenstvu na období let 2018 až 2022 předáváno ve velmi dobrém ekonomickém stavu nedělitelného majetku družstva. Domy ve správě družstva jsou předávány v přiměřeném standardu technického stavu navazujícím na plnění dlouhodobých plánů záchovné péče s adekvátně na budoucí záchovnou péči o domy ve správě družstva vytvářenými finančními prostředky.

SD poté přijalo, již na SD konaném 18. května 2017 projednanou, „Desátou změnu stanov družstva s účinností od 24. 11. 2017“. Účinné stanovy družstva jsou k dispozici v rubrice „Dokumenty“.

Zprávu volební komise přednesl a představení kandidátů do představenstva a kontrolní komise pro volební období 2018 až 2022 provedl shromážděním zvolený předseda volební komise Ing. Stanislav Dídek. Z  výsledku voleb vyhlášeného volební komisí vyplývá, že SD pro volební období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 do představenstva zvolilo Pavla Čadu, Mgr. Petra Hazuku, Ing. Jiřího Johna, Ing. Luboše Pavlíčka a Josefa Rozlílka a do kontrolní komise Marii Krmíčkovou, Janu Šaligovou a Josefa Zářeckého.

Usnesení SD k příslušným bodům pořadu jednání v plném znění najdete zde.

Závěrem předseda představenstva, pan Pavel Čada, poděkoval všem, kteří se o dobrý chod družstva v uplynulých pěti letech zasloužili. Poděkoval pracovníkům kanceláře za jejich obětavou práci, členům představenstva a kontrolní komise za jejich odpovědné plnění funkce, kterou byli pověřeni. Poděkoval též delegátům za jejich věcný a pracovní přístup k důležitým záležitostem družstva a moudrá rozhodnutí při schvalování změn různých závažných dokumentů družstva v uplynulém volebním období, jako byly stanovy družstva a novela jednacího a volebního řádu.

25.09.2017 - Deratizace 2017.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí i v letošním roce pro své klienty zajistilo ve spolupráci s firmou Krejsa - DDD aplikaci deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům. Rozmístění návnad bude provedeno v termínu od 25. 09. do 25. 10 2017 v technickém podlaží jednotlivých domů.

07.08.2017 - Informace o aktuálních možnostech bezplatného příjmu televizních programů ve společných televizních anténách (STA). V současné době je ze STA možný příjem těchto TV programů:

 • Multiplex č. 1A – ČT1 HD, ČT2 HD, ČT4 Sport HD, KINO Svět 
 • Multiplex č. 1 – ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT 24 
 • Multiplex č. 2 – NOVA, NOVA Cinema, PRIMA Family, TV BARANDOV, PRIMA Cool  
 • Multiplex č. 3 – PRIMA Love, PRIMA Zoom, PRIMA Max, ÓČKO, ÓČKO Gold, ŠLÁGR TV, Kino BARANDOV, BARANDOV plus, ČTD/ART   
 • Multiplex č. 4 – NOVA Cinema, NOVA Action, REBEL, RELAX, TELKA, NOVA Gold, NOVA 2, MŇAM, PRIMA Comedy, JOJ Family, SEZNAM.CZ

01.08.2017 - Informace pro členy družstva.
Ve smyslu ustanovení článku 1. odstavec (1) Volebního řádu družstva představenstvo zahajuje volební kampaň pro volbu představenstva a kontrolní komise pro volební období let 2018 – 2022. Návrhy na kandidáty z řad členů družstva pro volbu představenstva a kontrolní komise může podat každý člen družstva. Termín ukončení podávání návrhů kandidátů pro volbu do představenstva a do kontrolní komise je stanoven do 20. září 2017, který je podle článku 1. odstavec (4) Volebního řádu družstva poslední možností, aby do termínu voleb představenstva a kontrolní komise bylo k dispozici minimálně šedesát dnů na přípravu kandidátky. 

25.05.2017 - Shromáždění delegátů 2017 - informace.
Shromáždění delegátů (SD) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (SBD) k projednání činnosti SBD ve vykazovaném období od 19. května 2016 do 26. dubna 2017, bylo svoláno představenstvem družstva na 18. května 2017 od 16:30 hod. do kongresového sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. Na SD bylo pozváno 42 zvolených delegátů, držících celkem 1038 mandátů, což představuje 94,02% zastoupení členů družstva, kterých je 1104. Zasedání SD bylo zahájeno v čase uvedeném na pozvánce a řídilo se předem avizovaným programem. SD bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. Fotodokumentaci z průběhu zasedání SD naleznete zde.        

Po zahájení zasedání SD, jmenování zapisovatele a volbě ověřovatelů zápisu, členů návrhové a mandátové komise místopředseda představenstva pan Josef Rozlílek přednesl Zprávu o kontrole plnění usnesení SD, konaného 19. května 2016, z níž vyplynulo, že úkoly stanovené tímto usnesením byly, jak ze strany delegátů, tak i ze strany představenstva splněny.   

Zprávu představenstva o činnosti družstva v období od posledního SD přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Zpráva uvedla řadu SBD se týkajících statistických údajů. Středisko správy družstva v současné době zabezpečuje správu 60 domů s celkovým počtem 1657 bytů. Zpráva představenstva o činnosti družstva, po standardně statistické úvodní části, se soustředila na oblast činností týkajících se zabezpečování kontrol a revizí technických zařízení domů. Zároveň informovala o aktuálním stavu panelových domů a záměrů jejich rekonstrukcí. Od těch se i odvíjí nutné navýšení příspěvku na záchovnou péči o tyto domy na částku minimálně 25,-Kč na m2 obytné plochy bytu, aby tyto záměry mohly být realizovány. Informovala i o uskutečněných, probíhajících a připravovaných rekonstrukcí panelových domů s dotací z programu IROP. Dále se zpráva soustředila na oblast problematiky výkonu správy domů ve vlastnictví registrovaných společenství vlastníků jednotek, kterou vykonává na základě příkazní smlouvy pro 30 domů společenství. V 19 z těchto domů SBD jako předseda společenství plní povinnosti statutárního orgánu společenství s plnou odpovědností z toho pro SBD vyplývající. Zpráva následně také podala informaci o stavu provádění změn v prohlášení vlastníka u domů ve vlastnictví družstva. Rovněž podala analýzu problematiky samosprávní činnosti členů družstva v domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, z níž vyplynulo, že výbor samosprávy, jako volený orgán družstva ve smyslu ustanovení čl. 35 stanov, byl na volební období let 2016-2018 zvolen pouze ve 22 domech ze 48 domů, v nichž by samospráva v oblasti družstevních záležitostí v domě podle stanov družstva mohla působit. Přitom v roce 2016 z 22 zvolených výborů samosprávy pouze 9 výborů samosprávy, ve smyslu ustanovení čl. 53, odst. (1) stanov družstva, alespoň jednou svolalo schůzi samosprávy. Závěrem zpráva podala informaci o končícím pětiletém volebním období stávajícího představenstva a kontrolní komise k 31. 12. 2017.

Zprávu kontrolní komise (KK) přednesla předsedkyně KK paní Marie Krmíčková. Ve zprávě SD informovala o provedených kontrolách, kdy při těchto kontrolách nebyla zjištěna žádná závada. Rovněž nebyly zjištěny žádné nedostatky při inventurách (fyzické inventuře hmotné a nehmotné povahy a dokladové inventuře majetku a závazků), kterých se KK zúčastnila. KK oznámila, že v období od posledního SD v květnu 2016 neobdržela žádnou stížnost na činnost družstva a konstatovala, že kancelář družstva pracuje na vysoce odborné úrovni. Dále oznámila, že SD předkládanou zprávu o hospodaření překontrolovala a doporučila ji SD schválit.

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2016, účetní bilanci k 31. 12. 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku včetně návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 707.984,00 Kč po zdanění přednesla vedoucí ekonomického úseku kanceláře družstva paní Andrea Procházková. Vyrovnaná účetní bilance aktiv a pasiv představuje částku 250.244.000,00 Kč.

Seznámení s návrhem změn ve stanovách družstva v návaznosti na usnesení SD ze dne 19. 5. 2016 provedl při velkoplošné videoprojekci textu stanov s příslušnými barevně zvýrazněnými změnami předseda představenstva pan Pavel Čada. K těmto úpravám stanov bezprostředně podával zasvěcený výklad.

Na dotazy přítomných delegátů k jednotlivým bodům programu jednání bylo přímo odpovězeno. Průběh celého jednání delegátů, který byl v jeho průběhu dvakrát oceněn potleskem, byl věcný a korektní.

Úplné znění usnesení SD, které naleznete zde , je uveřejněno rovněž na informační desce ve správní budově SBD. Každý člen družstva také může nahlédnout přímo do ověřeného zápisu z jednání SD v evidenčně právním oddělení kanceláře družstva.

27.04.2017 - Informace pro delegáty.
Pozvánku na Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí najdete zde. Každému delegátovi byla rovněž zaslána pozvánka spolu s přílohami na uvedenou doručovací adresu.

15.04.2017 - Vyúčtování služeb za rok 2016  
Vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně příloh bude na jednotlivé domy ve správě SBD expedováno v termínu od 24. 4. do 28. 4. 2017. Vyúčtování bude každému uživateli bytu vloženo v obálce do poštovní schránky. Pokud uživatel bytu SBD uvedl kontaktní adresu, pak příslušné vyúčtování bude zasláno na tuto adresu. Zároveň v uvedeném termínu bude příslušnému předsedovi výboru samosprávy v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva předán stav "Dlouhodobé zálohy na financování údržby, oprav a dodatečných investic" (definováno v článku 65 stanov SBD) k 31. 12. 2016, s nímž se uživatelé bytů mohou seznámit. Případné Vaše připomínky k obdrženému vyúčtování předejte do termínu, uvedeného na vyúčtování, ekonomickému úseku kanceláře družstva
.

31.03.2017 - Získání výhodné půjčky pro členy družstva je možné i v letošním roce.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí bude členům družstva s právem nájmu i v roce 2017 poskytovat půjčku na záchovnou péči o družstevní byt, bude-li nutné opravit nebo vyměnit již objektivně opotřebované nebo technicky nevyhovující zařizovací předměty a základní výbavu družstevního bytu. Půjčka bude poskytnuta na základě žádosti člena s právem nájmu. Výše půjčky může být až 50.000,-Kč a bude poskytnuta na dobu nejvýše pěti  let s úrokovou sazbou 3% p.a. Rovněž může být půjčka poskytnuta členům družstva s právem nájmu v odůvodněných případech na nutnou záchovnou péči o společné části domu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva. Obdobně bude představenstvem postupováno i v jiných zřetele hodných případech možnosti poskytnutí překlenovací půjčky z volných finančních prostředků nedělitelného fondu družstva. O výši a parametrech takové překlenovací půjčky vždy rozhodne představenstvo s ohledem na konkrétní případ. Člen družstva s právem nájmu bude půjčku splácet prostřednictvím měsíčního předpisu úhrad za užívání bytu. Půjčku lze rovněž uhradit mimořádnou splátkou ve výši jejího zůstatku k 31. 12. daného roku.

13.02.2017 - Informace pro spoluvlastníky jednotky (bytu) k zastupování jejich společných práv na shromáždění vlastníků jednotek v domě.
V případech kdy je jednotka (byt) ve spoluvlastnictví více osob (např. se jedná o manžele, sourozence apod.) může o záležitostech, vyplývajících z podílu takové jednotky na společných částech domu jménem spoluvlastníků jednotky jednat a rozhodovat (např. hlasovat o usnesení shromáždění) pouze jeden z těchto spoluvlastníků, kterého ostatní spoluvlastníci jednotky k těmto úkonům zmocní ve smyslu ustanovení § 1185, odst. (2) zákona č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

Zmocnění musí mít písemnou formu. K tomu účelu lze použít formulář „Zmocnění“, který spoluvlastníci jednotky společně vyplní, vlastnoručně podepíší. Formulář je pro vytištění k dispozici v rubrice „Dokumenty / Formuláře / Evidenční a právní oddělení / Zmocnění pro vlastníka jednotky (bytu)“.

Případné dotazy, týkající se problematiky zmocnění, Vám rádi zodpovíme v úředních hodinách v kanceláři Evidenčního a právního oddělení, nebo na telefonním čísle 465 526 042.

23.01.2017 - Upozornění pro nájemce družstevních bytů, kteří jej pronajímají, najdete zde.

03.01.2017 - Výskyt plísní na stěnách některých bytů v průběhu probíhající topné sezony roku 2016.
Někteří uživatelé bytů v panelových domech ve správě SBD se v průběhu probíhající topné sezony roku 2016 na kancelář družstva obrátili s tím, že se na stěnách bytu, který užívají, začala tvořit plíseň. Technický úsek kanceláře družstva tyto byty operativně navštívil, aby zjistil příčinu tohoto, v příslušných bytech se v předchozích obdobích nevyskytujícího, nežádoucího stavu. Bylo zjištěno, že příčinou výskytu plísně je změna ve způsobu užívání bytů, která nastala po instalaci indikátorů topných nákladů na radiátory topení v příslušných bytech. Jak je třeba užívat byt, aby nedocházelo k výskytu plísní, najdete zde.

2017

05.12.2016 - Rozúčtování nákladů na vytápění bytů teplem z centrálního zdroje tepla.
Zúčtovací jednotka ve smyslu § 2, písm. a) Vyhlášky č. 269/2015 Sb. (o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům) představuje dům s byty, do kterého je dodáváno teplo pro vytápění jednotnou a nedílnou soustavou ústředního vytápění. Zákon č. 318/2012 Sb., (který provádí změnu zákona o hospodaření energií) majitelům domů s byty a společenstvím vlastníků bytových jednotek v § 7, odst. 4, písm. a) s účinností od 1. ledna 2015 předepsal vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími tepelnou energii a přístroji registrujícími dodávku tepelné energie koncovým uživatelům představujícími specifická zařízení pro rozdělování nákladů u koncového příjemce tepla (dále jen „indikátor“), což se ve  všech domech ve správě SBD, jichž se tato povinnost týká, do konce roku 2015 stalo. Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 104/2015 Sb., účinného od 1. ledna 2016, ukládá poskytovateli služby (dále je zde službou míněno jen „teplo“), kterým je ve smyslu § 2, písm. a) odst. 1 zákona č. 104/2015 Sb. vlastník nemovitosti, rozdělit náklady na vytápění zúčtovací jednotky na dvě složky a to na základní a spotřební složku. Základní složka vyjadřuje podíl nákladů na vytápění, které jsou vynakládány bez ohledu na to, jak velká je spotřeba tepla příjemci tepla v jednotlivých bytech. Základní složka tedy vyjadřuje tu část nákladů na vytápění, která není závislá na chování příjemců tepla. Spotřební složka vychází z míry indikované spotřeby tepla příjemci tepla indikátory instalovanými na tepelných zařízeních soustavy ústředního vytápění (radiátorech) v bytech v domě. Základní složka je rozdělována mezi příjemce tepla podle poměru velikosti započitatelné plochy bytu k celkové započitatelné podlahové ploše bytů v domě. Rozúčtovává se tedy podle kritéria, kterým je započitatelná podlahová plocha bytu. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně k výši náměrů na indikátorech a vychází tedy z míry indikované spotřeby tepla. Spotřební složka je dále rozdělována s použitím korekcí a výpočtových metod zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou polohou těchto místností v domě. Ustanovení § 6 odst. 3 – následně i stanoví, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy příslušného bytu nesmí překročit u příjemce tepla v zúčtovací jednotce stanovené plusové a mínusové procentní hodnoty oproti průměru nákladů na vytápění připadající na 1 m2 celé zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde u předmětného bytu k překročení některé ze stanovených plusových a nebo mínusových procentních hodnot, je provedena úprava výpočtové metody ve smyslu ustanovení § 3, odst. 2 vyhlášky č. 269/2015 Sb. Detailní vysvětlení této problematiky je uvedeno v Metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj v části, která se týká vyhlášky č. 269/2015 Sb.

S ohledem na tyto výše uvedené informace a citovaná zákonná ustanovení představenstvo SBD přijalo dne 26. 10. 2016 usnesení, týkající se družstevních domů a domů ve spoluvlastnictví SBD, u nichž je SBD majoritním vlastníkem s instalovanými poměrovými indikátory na tepelných zařízeních soustavy ústředního vytápění, kterým stanovilo, že oproti dosavadní velikosti základní složky 40% bude v zúčtovacím období roku 2017 velikost základní složky pro rozúčtování nákladů na vytápění zúčtovací jednotky (domu), zásobované teplem z centrálního zdroje tepla 50%.

14.09.2016 - Změny v legislativě ohledně povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepla v bytových domech, kterým vykonáváme správu, nelze očekávat.
Státní energetická inspekce (dále SEI) opět zahajuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepelné energie v bytových domech a víceúčelových stavbách. SEI kontroly této povinnosti z vlastního podnětu pozastavila z důvodu možných legislativních změn plynoucích z výsledků studie zadané ministrem průmyslu a obchodu Ing. Janem Mládkem, CSc. Cílem této studie bylo stanovení proveditelnosti instalace těchto přístrojů a ekonomické zhodnocení jednotlivých možností měření tepla.

Již od zavedení této povinnosti v roce 2013, která měla za cíl stanovit spravedlivější způsob rozdělování nákladů na vytápění mezi jednotlivé uživatele, se jedná o často diskutované téma. Toto téma bylo opět otevřeno při poslední novele zákona o hospodaření energií v roce 2015. Z tohoto důvodu byla v rámci této novely ustanovení týkající se povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie ještě upřesněna. Ze strany ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. v průběhu projednávání zákona došlo zároveň k příslibu zadání nezávislé studie týkající se technické a ekonomické vhodnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie. Pokud by výsledky studie prokázaly v konkrétních případech nevhodnost instalace těchto přístrojů, promítly by se do vyhlášky č. 194/2007 Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

V reakci na tato prohlášení SEI pozastavila v této oblasti kontroly z vlastní iniciativy. I přes tuto skutečnost však zákonná povinnost trvala a měla být ze strany dotčených subjektů naplňována.

Výsledky studie jsou již veřejně známy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s externími experty připravuje návrh novely příslušné vyhlášky, která stanoví výjimky z povinnosti. S ohledem na tyto skutečnosti lze konstatovat, že nedojde k plošnému zrušení povinnosti instalace, ale pouze ke specifikaci nových výjimek z povinnosti, které se týkají jen úzkých skupin technických řešení otopných soustav či budov. Ústřední ředitel SEI Ing. Pavel Gebauer se po domluvě s ministerstvem rozhodl odvolat prohlášení o nezahajování kontrol této povinnosti.

26.05.2016 - Shromáždění delegátů 2016 - informace.
Shromáždění delegátů (SD) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (SBD) k projednání činnosti SBD ve vykazovaném období od 21. května 2015 do 27. dubna 2016, bylo svoláno představenstvem družstva na 19. května 2016 od 16:30 hod. do hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. Na SD bylo pozváno 43 zvolených delegátů, kteří drží 1067 mandátů, což představuje 94,68% zastoupení všech 1127 členů družstva. K pozvánce byla připojena „Zpráva o hospodaření SBD za rok 2015“ a „Účetní bilance SBD k 31. 12. 2015“. Jednání SD bylo zahájeno v čase uvedeném na pozvánce a jednání SD se řídilo programem uvedeným na pozvánce. V době zahájení bylo přítomno 36 delegátů s 869 mandáty, tj. 84,62% z celkového počtu zvolenými delegáty držených mandátů. SD bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. Fotodokumentaci z průběhu jednání naleznete "zde".

Zprávu představenstva o činnosti družstva ve vykazovaném období přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Zpráva uvedla, že SBD registruje 1127 členů. Správu bytů a domů středisko správy družstva zabezpečuje prostřednictvím kanceláře družstva, která provádí činnosti v oblasti stavebně-technické, ekonomicko-hospodářské a evidenčně-právní. SBD vykonává správu celkem 58 domů s celkovým počtem 1652 bytů a 12 řadových garáží. Zpráva představenstva o činnosti družstva po tomto standardně statistickém úvodu podala informace o oblastech činnosti SBD týkajících se plánování záchovné péče o domy ve správě družstva od počátku roku 2016, plnění zákonných povinností družstva v roce 2015 týkajících domů ve spoluvlastnictví a správě SBD a nutných změn v prohlášení vlastníka u domů ve vlastnictví družstva v důsledku nařízení vlády č. 366/2013 Sb. k provedení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).  Zpráva také delegáty informovala o tom, že po dvouleté praxi s užíváním stanov SBD, účinných od 23. května 2014, představenstvo dospělo k závěru, že tyto stanovy v některých částech potřebují určité úpravy a vyzvalo delegáty ke spolupráci na přípravě novely stanov. SD zprávu schválilo. Delegátům pak SD uložilo nejpozději do 31. 12. 2016 do podatelny kanceláře předat písemná vyjádření k doplnění nebo úpravě návrhů změn stanov družstva přednesených ve zprávě představenstva o činnosti družstva a dále i případná písemná zpracování jiných návrhů změn stanov SBD se zdůvodněním podaných návrhů.

Zprávu kontrolní komise (KK) přednesla předsedkyně KK paní Marie Krmíčková. Zpráva SD informovala, že provedené kontroly, týkající ekonomických činností družstva, inventarizace majetku družstva a plnění vnitřních předpisů družstva, nezjistily žádné závady. Ve zprávě KK byla delegátům také sdělena informace, že KK zprávu o hospodaření SBD za rok 2015 překontrolovala a nezjistila žádné vady v ní vykazovaného  hospodaření SBD. Proto zpráva KK doporučila SD zprávu o hospodaření SBD za rok 2015 schválit.

Zprávu o hospodaření družstva za rok 2015 na SD včetně návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku (HV) ve výši 206.007,00 Kč po zdanění přednesla vedoucí ekonomického úseku kanceláře družstva paní Andrea Procházková. Následně také podala podrobný výklad k účetní bilanci SBD k 31. 12. 2015. SD zprávu o hospodaření družstva za rok 2015 a návrh na rozdělení HV schválilo

Na dotazy přítomných delegátů k jednotlivým bodům programu jednání bylo přímo odpovězeno. Průběh celého jednání delegátů byl věcný a korektní. Úplné znění usnesení SD, které naleznete "zde" je uveřejněno rovněž na informační desce ve správní budově SBD.  Každý člen družstva také může nahlédnout přímo do zápisu z jednání SD v evidenčně právním oddělení kanceláře družstva.

21.04.2016 - Vyúčtování služeb za rok 2015 pro jednotlivá HS a SVJ.
Vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 včetně příloh bude na všechna  HS ve správě SBD expedováno ve dnech 26. až 28. 4. 2016. Vyúčtování bude každému uživateli bytu vloženo zaměstnancem kanceláře družstva v obálce do schránky, nebo odesláno na uvedenou kontaktní adresu. Ve stejném termínu budou předsedům výborů samospráv nebo domovníkům domu předány stavy fondů dlouhodobé záchovné péče k 31.12.2015. V uvedeném termínu bude rovněž stejným způsobem předáno vyúčtování služeb jednotlivým uživatelům bytů v SVJ. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování.

29.03.2016 - Problematika týkající se obnovy a rozšíření městské zeleně u domů ve správě družstva.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí v souladu podněty občanů bydlících v domech ve správě družstva jednalo s místostarostou města Jiřím Preclíkem a s vedoucím odboru životního prostředí Mgr. Tomášem Kopeckým o problémech, které se dají očekávat v souvislosti s  obnovou a rozšířením městské zeleně na jaře 2016 podle již probíhajících přípravných zemních prací dodavatele zeleně. Více o tom tématu se dočtete zde. Pro přiblížení dané problematiky je přiloženo několik fotografií FOTO 1, FOTO 2.

11.03.2016 - Možnost získání výhodné půjčky pro členy družstva.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí bude členům družstva s právem nájmu poskytovat půjčku na záchovnou péči o družstevní byt, bude-li nutné opravit nebo vyměnit již objektivně opotřebované nebo technicky nevyhovující zařizovací předměty a základní výbavu družstevního bytu.
Půjčka bude poskytnuta na základě žádosti člena s právem nájmu. Výše půjčky může být až 50.000,-Kč a bude poskytnuta na dobu nejvýše pěti  let s úrokovou sazbou 3% p.a.
Rovněž může být půjčka poskytnuta členům družstva s právem nájmu v odůvodněných případech na nutnou záchovnou péči o společné části domu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva. Obdobně bude představenstvem postupováno i v jiných zřetele hodných případech možnosti poskytnutí překlenovací půjčky z volných finančních prostředků nedělitelného fondu družstva. O výši a parametrech takové překlenovací půjčky vždy rozhodne představenstvo s ohledem na konkrétní případ.
Člen družstva s právem nájmu bude půjčku splácet prostřednictvím měsíčního předpisu úhrad za užívání bytu. Půjčku lze rovněž uhradit mimořádnou splátkou ve výši jejího zůstatku k 31. 12. daného roku.

29.01.2016 - 25. výročí vzniku Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí.
Dne 2. ledna 2016 uplynulo 25 let od vzniku Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí. Při tak významném výročí, jakým je uplynulých 25 let existence SBD
v jeho trvalé prosperitě, je jistě dobře udělat malé historické poohlédnutí se za uplynulým obdobím. V období od jeho vzniku do počátku roku 1998, tedy sedm let, stál v čele SBD předseda družstva pan Zdeněk Hurych. Od počátku roku 1998 předsedu družstva, po dobu pěti let, vykonával pan Alois Bouma. Od počátku roku 2003 do konce roku 2013, tedy deset let, v čele družstva, jako jeho předseda, působil Ing. Stanislav Dídek. V dobré prosperitě nyní vede SBD předseda představenstva a ředitel družstva pan Pavel Čada.
Po celou dobu, tohoto uplynulého čtvrtstoletí SBD velmi úspěšně ve prospěch svých členů a dalších klientů družstva provádí činnost, jejímž předmětem je správa bytových domů ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva, družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví v těchto domech. SBD rovněž zabezpečuje správu domů pro Společenství vlastníků jednotek a v řadě z nich také vykonává funkci statutárního orgánu, tzn. předsedu společenství. V rámci uvedených činností družstvo zabezpečuje poskytování služeb a plnění spojených s bydlením a další činnosti spojené s bydlením vyplývající z právních předpisů, zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů, bytů a místností a také družstevních objektů nesloužících k bydlení. Ve prospěch svých klientů provádí i realitní činnost. Po celou dobu své existence SBD dobře hospodaří a odpovědně zabezpečuje všechny povinnosti vyplývající z platné legislativy.
Na závěr této stručné informace je jistě třeba Stavebnímu bytovému družstvu Ústí nad Orlicí poděkovat za jeho obecně prospěšnou práci pro obyvatele nejen Ústí nad Orlicí, popřát mu mnoho úspěchů do jeho budoucí činnosti a poděkovat všem jeho obětavým členům, kteří se o dosavadní dobré jméno SBD svým dílem zasloužili.

2016

05.11.2015 - Více o připravovaných legislativních změnách v rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům najdete na: http://www.novinky.cz/finance/385090-setrite-v-byte-teplem-od-ledna-si-priplatite-za-to-co-sami-neprotopite.html

27.10.2015 - Dny otevřených dveří v kotelnách společnosti TEPVOS.
Městská společnost TEPVOS u příležitosti 15 let svého trvání připravila dny otevřených dveří ve svých provozovaných kotelnách. Zde najdete plakát s informace o dnech, kdy bude možnost jednotlivé kotelny navštívit.

20.10.2015 - Nabídka družstevního bytu.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí nabízí zájemcům z řad členů družstva družstevní byt v Ústí nad Orlicí o velikosti 1+3 na prvním nadzemním podlaží bytového domu v sídlišti Na Štěpnici. Informace o družstevním bytu a podmínkách jeho přidělení lze získat na telefonním čísle 724 223 757.

05.10.2015 - Deratizace 2015.
Ve všech bytových domech ve správě družstva bude v termínu od 15. 10. do 25. 11 2015 v technickém podlaží jednotlivých domů provedena firmou Krejsa - DDD aplikace deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům.

28.07.2015 -  Služba našim klientům - SIPO.
Od 1. 1. 2015 jsou umožněny platby za předpisy měsíčních úhrad prostřednictvím služby SIPO. Bližší informace k této nové službě všem zájemcům poskytnou pracovnice ekonomického úseku kanceláře družstva, tel. č. 465 520 484.

10.07.2015 - Informace - zabezpečení vstupních dveří do bytu.
V následujících týdnech bude probíhat za účelem snížení majetkové kriminality, která neustále narůstá, hromadná zabezpečovací akce v rámci prevence kriminality ve spolupráci se společností European Security Company (ESC). Akce bude provedena odbornými poradci společnosti ESC ve všech našich bytových domech v rámci projektu „Bezpečný byt“. Poradce Vás v termínu uvedeném na nástěnce domu osobně navštíví, v případě Vašeho zájmu Vás bude informovat o kritických místech na Vašich vstupních dveřích, popřípadě zodpoví Vaše individuální dotazy. Cílem celé akce je bojovat proti majetkové kriminalitě, která je nejrozšířenějším druhem trestné činnosti v ČR.

25.05.2015 - Shromáždění delegátů 2015 - informace.
Shromáždění delegátů (SD) Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (SBD) k projednání činnosti SBD ve vykazovaném období od 20. dubna 2014 do 29. dubna 2015, bylo svoláno představenstvem družstva na 21. května 2015 od 16:30 hod. do hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. K pozvánce s programem jednání SD zaslané každému delegátovi ze 44 zvolených delegátů byla připojena Zpráva o hospodaření SBD za rok 2014 a Účetní bilance SBD k 31. 12. 2014. Jednání SD bylo zahájeno v čase uvedeném na pozvánce a jednání SD se řídilo na pozvánce uvedeným programem. V době zahájení bylo přítomno 38 delegátů, tj. 86,37 % z celkového počtu delegátů s 1007 mandáty, tj. 90,88 % z celkového počtu mandátů. Shromáždění bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné. Fotodokumentaci z průběhu jednání naleznete zde.

Zprávu představenstva o kontrole plnění usnesení posledního SD přednesl místopředseda představenstva pan Josef Rozlílek. SD vzalo zprávu na vědomí. Zprávu představenstva o činnosti družstva v období od posledního SD přednesl předseda představenstva pan Pavel Čada. Zpráva trvající více než hodinu ze široka zhodnotila stav družstva, informovala o počtu členů, počtu spravovaných bytů a domů, o stavu plnění záchovné péče o domy, o stavu vlastnictví pozemků pod domy a problematice vývoje v oblasti samosprávy družstevních záležitostí. SD zprávu schválilo a konstatovalo, že představenstvo odpovědně plní úlohu statutárního orgánu družstva vyplývající pro tento orgán z obecně platných právních předpisů a ze Stanov družstva, středisko správy družstva dlouhodobě dobře hospodaří, plně zabezpečuje všechny na něho kladené povinnosti a naplňuje úkol správy družstevního majetku i majetku jiných osob vyplývající z uzavřených smluv. SD vzalo na vědomí Zprávu kontrolní komise, z níž vyplynulo, že provedené kontroly, týkající ekonomických činností družstva, inventarizace majetku družstva a plnění vnitřních předpisů družstva, nezjistily žádné závady. SD schválilo Zprávu o hospodaření SBD za rok 2014 a Účetní bilanci SBD k 31. 12. 2014.

Na dotazy přítomných delegátů k jednotlivým bodům programu jednání bylo přímo odpovězeno. Průběh celého jednání delegátů byl věcný a korektní. SD skončilo v 18:30 hod. Úplné znění usnesení SD, které naleznete zde je uveřejněno rovněž na informační desce v kancelářské budově SBD.  Každý člen družstva také může nahlédnout přímo do zápisu z jednání SD v evidenčně právním oddělení kanceláře družstva.

14.04.2015 - Vyúčtování služeb za rok 2014 pro jednotlivá HS a SVJ.
Vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 včetně příloh bude na všechna  HS ve správě SBD expedováno ve dnech 23. a 24. 4. 2015. Vyúčtování bude každému uživateli bytu vloženo zaměstnancem kanceláře družstva v obálce do schránky, nebo odesláno na uvedenou kontaktní adresu. Ve stejném termínu budou předsedům výborů samospráv nebo domovníkům domu předány stavy fondů dlouhodobé záchovné péče k 31.12.2014. Vyúčtování služeb pro SVJ bude stejným způsobem předáno jednotlivým uživatelům bytů v následujícím týdnu. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování.

27.02.2015 - Nová směrnice, kterou se stanoví povinnosti při zajištění revizí rozvodu plynu a kontrol plynových zařízení.
Představenstvo Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí se usneslo na svém zasedání dne 25. února 2015 usnesením č. 02-3/7 vydat směrnici č. 2/2015, kterou se stanoví povinnosti při zajištění revizí rozvodu plyn a kontrol plynových zařízení. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. března 2015. Zároveň se zrušuje Směrnice Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí č. 2/2014, kterou se stanoví povinnosti při zajištění revizí rozvodu plynu a kontrol plynových zařízení přijatá usnesením představenstva družstva č. 06-3/9 ze dne 29. 5. 2014. Novou směrnici najdete v plném znění v Rubrice Dokumenty.

26.02.2015 - Čerpání finanční výpomoci pro členy družstva v roce 2015.
I pro letošní rok je pro členy družstva, nájemce družstevních bytů, k dispozici finanční výpomoc, kterou je možné čerpat z nedělitelného fondu družstva. Nadále tak za výhodných podmínek zůstává možnost poskytnutí překlenovací půjčky na úhradu faktury až do výše 30.000,-Kč v případě, že nájemce požádá technický úsek kanceláře družstva o souhlas k výměně zařizovacích předmětů a základní výbavenosti družstevního bytu.

2015

29.12.2014Nový domovní řád.
Od 1. 1. 2015 nabývá účinnosti nový domovní řád, který byl schválen usnesením představenstva č. 11-3/4 dne 29. 10. 2014. Jeho plné znění najdete v rubrice Dokumenty.

18.12.2014Nová služba našim klientům - SIPO.
Od 1. 1. 2015 budou umožněny platby za předpisy měsíčních úhrad prostřednictvím služby SIPO. Bližší informace k této nové službě všem zájemcům poskytnou pracovnice ekonomického úseku kanceláře družstva, tel. č. 465 520 484.

17.12.2014Omezení úředních hodin dne 31.12.2014.
Vážení klienti, dne 31. 12. 2014 dojde mimořádně k omezení úředních hodin kanceláře Stavebního bytového družstva v Ústí nad Orlicí. Úřední hodiny pro veřejnost budou od 08:00 do 12:00 hod. V ostatních dnech je zajištěn plný provoz. Děkujeme za pochopení.

14.11.2014Informace o příjmu DVBT signálů v Ústí nad Orlicí.
V uplynulém období bylo třeba věnovat zvýšenou pozornost hlášeným výpadkům digitálních pozemních signálů DVBT v domech ve správě Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí. Výpadky nebyly způsobeny selháním techniky ve společných TV anténách domů (STA). Komentář a vysvětlení včetně popisu příčin těchto poruch najdete zde.

09.11.2014 -  Volební obvody.
Do rubriky "Volební obvody" byl umístěn komentář k Čl. 55 stanov družstva.  

  13.10.2014 - Dne 23. 10. 2014 se uskuteční seminář pro předsedy výborů samospráv a pověřené osoby (správce) v domech ve správě SBD. Program je zaměřen na problematiku zajištění technicko-organizačního výkonu správy v domech ve správě SBD. Jednotlivé referáty jsou připraveny k těmto tématům:

 1. Informace o praktických důsledcích účinnosti zákona č. 89/2012 (občanský zákoník) a dalších na tento zákon navazujících nových legislativních norem, účinných od 1. 1. 2014, týkajících problematik souvisejících s domy ve správě SBD.
 2. Problematika přívodu vzduchu při spalování médií v tepelných spotřebičích.
 3. Informace o problematice odkoupení pozemků pod bytovými domy.
 4. Výklad vybraných částí nových Stanov SBD, přijatých shromážděním delegátů s účinností od 23. května 2014. (nový pojem „volební obvod“ pro volbu delegáta, „mandát“ delegáta zvoleného volebním obvodem, možnost volby výboru samosprávy a delegáta formou „náhradní schůze“).
 5. Nový subjekt v domě „domovník“. Výkon práce domovníka pověřeného SBD plnit úkoly zaměřené na zabezpečení dennodenního provozu domu.

Informace ze semináře budou klientům družstva předány na plánovaných podzimních schůzích v jednotlivých domech.

07.10.2014 - Deratizace 2014.
Ve všech bytových domech ve správě družstva bude v termínu od 15. 10. do 21. 11 2014 v technickém podlaží jednotlivých domů provedena firmou Krejsa - DDD aplikace deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům.

05.06.2014 - Informace.
Dne 2. 6. 2014 bylo ukončeno připomínkové řízení k vyúčtování služeb za rok 2013. Od 6. 6. 2014 bude probíhat finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků.

04.06.2014 - Shromáždění delegátů 2014.
Shromáždění delegátů (dále jen SD) k projednání činnosti Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen SBD), bylo svoláno představenstvem družstva na termín 22. května 2014 od 16:30 hod. do hotelu UNO v Ústí nad Orlicí. K pozvánce zaslané každému delegátovi byly připojeny podklady pro jednání SD, které obsahovaly Zprávu o hospodaření SBD za rok 2013, Účetní bilanci SBD k 31. 12. 2013, návrh novely Stanov družstva, novely Jednacího řádu družstva a novely Volebního řádu družstva a návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise.

V čase uvedeném na pozvánce jednání SD z pověření představenstva zahájil předseda družstva pan Pavel Čada. V úvodu přivítal přítomné delegáty a pozvané hosty, zejména pak notáře JUDr. Jana Köcka, který notářským zápisem osvědčil průběh schůze a přijetí předkládané novely stanov družstva. Poté informoval o pravidlech pro přihlášení se do diskuse a objasnil způsob hlasování delegátů prostřednictvím vydaných hlasovacích lístků.

V době zahájení bylo na SD přítomno 26 delegátů s počtem 633 mandátů (foto z průběhu jednání SD zde), což představovalo 52,27 % zastoupení členů družstva. SD bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.  

Jednání SD se řídilo programem uvedeným v pozvánce, na připomínky a dotazy přítomných delegátů bylo na místě odpovězeno. Průběh celého jednání delegátů byl věcný a korektní. Přijaté usnesení ze SD naleznete zde.

24.04.2014 - Vyúčtování služeb za rok 2013 pro jednotlivá HS.
Vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 včetně příloh bude na všechna  HS ve správě SBD expedováno dne 25. 4. 2014. Oproti předcházejícím rokům nebude zaslána k vyvěšení plachta s vyúčtováním celého domu, ale bude předáváno jednotlivé vyúčtování každému uživateli bytu, které bude vloženo zaměstnancem kanceláře družstva v obálce do schránky, nebo odesláno na uvedenou kontaktní adresu. Ve stejném termínu budou předsedům výborů samospráv a správcům objektů domu předány stavy fondů dlouhodobé záchovné péče k 31.12.2013 a jednotlivé přílohy k vyúčtování pro případné dotazy uživatelů bytů. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování.

08. 04. 2014 - Zastoupení samosprávy na shromáždění delegátů.
Ze záznamů v evidenci kanceláře Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen SBD) vyplývá, že některé samosprávy v hospodářských střediscích (dále jen HS) a ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) dosud pro volební období 2013 až 2017 nezvolily ze svého středu delegáta. Protože SBD připravuje shromáždění delegátů na termín 22. 05. 2014, představenstvo touto cestou upozorňuje členy samospráv na stav, že dále uvedené samosprávy nemají pro jednání shromáždění své zastoupení. Jedná se o SVJ 108, HS 109, HS 110, HS 113, HS 118, HS 124, SVJ 126, HS 129, HS 130, HS 131, HS 136, HS 145, HS 147, HS 156, HS 158, HS 165, HS 201, HS 202 a HS 204.

Představenstvo doporučuje uvážit možnost využít své možnosti zvolení ze svého středu delegáta ve smyslu čl. 52, odst. 3, písm. e) Stanov SBD a tuto volbu formou zápisu z konání schůze samosprávy oznámit kanceláři družstva, která delegáta na připravované shromáždění písemnou pozvánkou pozve a vybaví potřebnými informacemi a podklady pro plnění jeho funkce.

Vzhledem k tomu, že pozvánky na shromáždění delegátů budou delegátům odesílány 30. 04. 2014, bude třeba volbu delegáta, pokud se pro ni samospráva rozhodne, provést v co nejkratším termínu a zápis o konání schůze samosprávy se všemi přílohami (pozvánkou na schůzi samosprávy s programem týkajícím se volby delegáta vyvěšenou nejméně pět dnů před konáním a prezenční listinou účastníku schůze) odevzdat kanceláři družstva nejpozději do 28. 04. 2014.

26. 02. 2014Bezkonkurenční nabídka internetu - nepřehlédněte.
Tato informace je určena pro uživatele bytů v domech ve správě SBD, ve kterých byla v období přelomu roku 2010/2011 provedena rekonstrukce sítě STA. Po neúspěšném jednání s firmou PeCOMP Vám nyní Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí, jako správce Vašeho domu, nabízí bez dalších finančních nákladů vynaložených z fondu údržby na takto moderně vybudovaném rozvodu STA přivést do každého bytu také internetový signál, což bylo cílem rekonstruovaných rozvodů STA. Za tímto účelem byla na přelomu roku 2013/2014 se společností FajnCom s.r.o. uzavřena pilotní smlouva na přivedení vysokorychlostního internetu do rozvodu STA a v současné době je již ve třech domech ke spokojenosti uživatelů internetový signál takto přijímán. Zde rozklikněte pro bližší informace.

17. 02. 2014 - Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna.
Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele zůstává i v roce 2014 nadále v platnosti v původní podobě. Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje změnu stávající vyhlášky tak, aby bylo možné aplikovat co možná nejspravedlivější rozúčtování nákladů na tepelnou energii. Jde o složitý právní předpis, který v sobě zahrnuje nejen právní aspekty, ale především technické a fyzikální prvky, které je třeba dát do vzájemné souvislosti. Práce na nové právní úpravě tudíž bude i v roce 2014 pokračovat.

24. 01. 2014 - Upozornění pro nájemce družstevních bytů.
Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že u některých nájemců družstevních bytů nebyla provedena revize plynového zařízení v bytech. Upozorňujeme tyto nájemce na jejich povinnost vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) § 62 odst. 2, písm. f, tj. povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit a dále na povinnosti nájemce vyplývající ze směrnice družstva č. 2/2013, čl. 3.

2014

12.11.2013 - Informace - Samospráva členů družstva podle ustanovení čl. 34 písm. e) stanov družstva v domech ve správě SBD.

SBD prostřednictvím kanceláře vykonává správu domů různé vlastnické struktury. Jedná se o domy v úplném vlastnictví SBD a domy ve spoluvlastnictví SBD a individuálních vlastníků jednotek (IVJ), které byli původním členům družstva a nájemcům družstevních bytů převedeny do osobního vlastnictví na základě jejich žádosti podle příslušných ustanovení zákona č.72/94 Sb. (Zákon o vlastnictví bytů) v platném znění.

V domech ve vlastnictví SBD je rozhodnutím představenstva zřízena samospráva členů družstva, jejíž věcnou působnost stanoví představenstvo a při výkonu této působnosti se tato samospráva členů družstva řídí platnými stanovami družstva.

V domech ve spoluvlastnictví SBD a IVJ představenstvo zřizuje samosprávu členů družstva, pouze tehdy, pokud v nich jsou alespoň tři členové družstva s právem nájmu k družstevnímu bytu. Výkon působnosti samosprávy členů družstva v těchto domech musí přednostně respektovat zákon č.72/94 Sb. v platném znění jako vyšší právní normu oproti stanovám družstva. Proto do působnosti samosprávy členů družstva, tedy i výboru této samosprávy nemohou spadat záležitosti uvedené čl. 54, odst. 2 stanov družstva pod písm. a), c) a d). Rozhodování o těchto záležitostech je ve výlučné kompetenci vlastníků jednotek v domě, tj. IVJ a vlastníka ostatních jednotek v domě, kterým je SBD.

Pokud v domě ve spoluvlastnictví SBD již došlo ke splnění zákonných podmínek k povinnosti vzniku registrovaného společenství vlastníků jednotek jako samostatné právnické osoby, ustanovení čl. 54, odst. 2, písm. e) nelze použít vůbec, protože tento dům již není veden SBD jako hospodářské středisko SBD.

S ohledem na tyto skutečnosti představenstvo již v roce 2012 přijalo usnesení č. 15-3/3, jehož plné znění je zde.

11.11.2013 - Deratizace 2013.
Ve všech bytových domech ve správě družstva bude v termínu do 18. listopadu 2013 v technickém podlaží jednotlivých domů provedena firmou Krejsa - DDD aplikace deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům.

31.10.2013 - Představenstvo Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí se usneslo na svém zasedání dne 30. října 2013 usnesením č. 11-3/4 vydat v souladu s čl. 43 odst. 2 písm. n) a u) Stanov Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí směrnici, kterou nově stanoví povinnosti k elektrickým zařízením bytu vyplývají z příslušných elektrotechnických norem. Tato směrnice nahrazuje směrnici „Povinnosti nájemce družstevního bytu k elektrickým zařízením bytu“ aktualizovanou usnesením představenstva družstva č. 06-3/3 ze dne 20. 6. 2011. Nově přijatou směrnici najdete v záložce Dokumenty - Směrnice

26.09.2013 - V termínu do 30. 10. 2013 bude prokazatelným způsobem předáno individuálním vlastníkům jednotek upozornění na povinnost zajišťování kontroly plynového zařízení v bytě v osobním vlastnictví a dodržení podmínek pro jeho provoz.

26.09.2013 - Představenstvo Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí se usneslo na svém zasedání dne 25. září 2013 usnesením č. 10-3/3 vydat v souladu s čl. 43 odst. 2 písm. n) a u) Stanov Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí směrnici, kterou nově stanoví povinnosti povinnosti při zajištění revizí rozvodu plynu a kontrol plynových zařízení. Tato směrnice nahrazuje směrnici „Směrnice pro revize rozvodů plynu a kontroly plynových zařízení“ aktualizovanou usnesením představenstva družstva č. 06-3/3 ze dne 20. 6. 2011. Nově přijatou směrnici najdete v záložce Dokumenty - Směrnice.

19.09.2013 - Představenstvo Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí se usneslo na svém zasedání dne 4. září 2013 usnesením č. 9-3/2 vydat v souladu s čl. 43 odst. 2 písm. n) a u) Stanov Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí směrnici, kterou nově stanoví povinnosti nájemce garáže. Tato směrnice nahrazuje směrnici „Povinnosti nájemce (uživatele) družstevní garáže“ aktualizovanou usnesením představenstva družstva č. 06-3/3 ze dne 20. 6. 2011. Nově přijatou směrnici najdete v záložce Dokumenty - Směrnice.

08.08.2013 - Modernizace vytápěcí soustavy společnosti TEPVOS pro dodávku tepla bytovým domům ve správě Stavebního bytového družstvo Ústí nad Orlicí - informace.

Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí (SBD)  jako významný odběratel tepla pro bytové domy ve správě SBD uzavřelo se společností TEPVOS dne 29. 3. 2013 smlouvu na dodávku tepla, jejíž součástí je dlouhodobá garance výhodných cenových podmínek. Moderní technologie provozované společností TEPVOS umožňují dosahovat provozních úspor, mají pozitivní vliv na cenu tepla, snižují spotřebu neobnovitelných energetických zdrojů a zvyšují uživatelský komfort vytápěných objektů. SBD bylo ze strany společnosti TEPVOS informováno, že v roce 2013 realizuje následující významné stavby a kroky modernizace vytápěcí soustavy.

1. Instalaci kogenerační jednotky na sídlišti Štěpnice

Kogenerační jednotka dodává proud do elektrické sítě a jako vedlejší produkt poskytuje tepelnou energii. Toto odpadní teplo využije společnost TEPVOS ve své lokální vytápěcí soustavě, což umožní snížit a do budoucna stabilizovat cenu tepla. Provoz kogenerační jednotky zároveň umožní cenově výhodnější nákup plynu na energetické burze.

Součástí instalace kogenerační jednotky bude zároveň modernizace řídicího systému kotelny Mazánkova 75. Modernizovaný řídicí systém přispěje k hospodárnosti a spolehlivosti systému vytápění.

2. Rekonstrukci topné soustavy na sídlišti Podměstí

V první fázi realizace bude kompletně vyměněna technologie sídlištní kotelny. Nové řešení bude využívat nejmodernější technologie, tj. kondenzační kotle, přetlakové řízené hořáky, elektronicky řízená čerpadla a výkonný řídicí systém.

Ve druhé fázi bude vyměněno potrubí teplovodů v obou směrech za dvojitě předizolované teplovodní vedení, snižující přenosové ztráty na minimum.

V závěrečné fázi budou modernizovány objektové předávací stanice v jednotlivých domech tak, aby použité technologie umožňovaly hospodárné zacházení s tepelnou i elektrickou energií, rychlé změny provozních režimů a vysoký uživatelský komfort se schopností reagovat na požadavky odběratelů.

12.07.2013 - Shromáždění delegátů 2013- informace.

Shromáždění delegátů (dále jen SD) k projednání činnosti Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí (dále jen SBD) v hospodářském roce 2012 bylo představenstvem svoláno na termín 20. června 2013 od 16:30 hod. do Oranžového salónku hotelu UNO v Ústí nad Orlicí osobní pozvánkou odeslanou každému delegátovi dne 30. května 2013. Na této pozvánce byl uveden navrhovaný program jednání SD v pořadu: 

 1. Zahájení SD
 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
 3. Kontrola plnění usnesení posledního SD
 4. Zpráva představenstva o činnosti družstva
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Zpráva o hospodaření SBD za rok 2012, účetní bilance SBD k 31. 12. 2012 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
 7. Čtení úplného znění usnesení SD
 8. Interpelace delegátů k různým otázkám činnosti družstva vůči představenstvu a pracovníkům kanceláře družstva
 9. Závěr SD

K pozvánce byly připojeny podklady pro jednání SD a to „Zpráva o hospodaření SBD za rok 2012“ a „Účetní bilance SBD k 31. 12. 2012“.

Ve smyslu ustanovení § 239, odst. 7 obchodního zákoníku, s ohledem na velký počet členů SBD, které by nebylo prakticky dobře možné svolávat na členskou schůzi, SBD přijalo ve svých stanovách zákonem doporučenou a dlouholetou praxí družstva ověřenou možnost působnost členské schůze, jako nejvyššího orgánu družstva, plnit shromážděním delegátů zvolených členy družstva na schůzích samospráv družstevních záležitostí v jednotlivých hospodářských střediscích vedených k objektům ve správě družstva.

Samospráva družstevních záležitostí je rozhodnutím představenstva zřízena ve 48 hospodářských střediscích ve správě družstva. Každá samospráva, mimo řady jiných, stanovami družstva daných kompetencí, má podle čl. 52, odst. 3, písm. e) možnost volit ze svého středu delegáta pro zastupování svých členů na jednání shromáždění delegátů.

Při volbě delegáta je uplatňován všeobecný princip demokratického právního řádu, podle něhož ke zvolení delegáta je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů samosprávy. Zvolený delegát, je pak držitelem mandátu, který představuje tolik hlasů na shromáždění delegátů, kolik členů družstva, v době konání shromáždění delegátů, má v daném hospodářském středisku právo nájmu družstevního bytu nebo garáže.

Člen družstva, pokud s volbou své osoby do funkce delegáta souhlasil, tím i příjmul velmi vážnou osobní odpovědnost za výkon této zastupitelské funkce. K výkonu funkce delegáta je pak zejména nutná jeho nezastupitelná účast na shromáždění delegátů dávající mu možnost svobodně jednat a vyjadřovat se podle vlastního uvážení k bodům pořadu jednání shromáždění delegátů, stanoveného jednacím řádem družstva. Pro výkon své funkce delegát má možnost požádat výbor samosprávy, aby do patnácti dnů svolal schůzi samosprávy, kde může podat informaci z jednání shromáždění delegátů, ale i projednat jiné záležitosti podstatné pro výkon jeho funkce. 

Samosprávy ve 28 hospodářských střediscích si svého delegáta zvolily. Ve zbývajících 20 hospodářských střediscích si však samosprávy svého delegáta nezvolily. To je určitě škoda, že na shromáždění delegátů nemají tyto samosprávy své zastoupení, avšak je to jejich právo, které musí představenstvo respektovat.

Na SD byli tedy pozváni všichni nově zvolení delegáti pro volební období let 2013 až 2017, tj. všech 28 samosprávami zvolených delegátů s mandátem odpovídajícím počtu 672 zastupovaných členů družstva z celkového počtu 1173 členů družstva, což činí 57,29%. Po termínu jeho pozvánkou oznámeného začátku SD v 16:30 hod. bylo přítomno 21 delegátů s mandátem odpovídajícím 500 zastupovaných členů družstva z celkového počtu členů družstva, což činilo 42,63%. 

Z toho důvodu SD nebylo schopné se usnášet, neboť nesplňovalo ve smyslu ustanovení § 238, odst. 3 obchodního zákoníku podmínku usnášení schopnosti, tj. přítomnost delegátů, jejichž mandát zastupuje nadpoloviční většinu všech členů družstva. 

Proto představenstvo svolalo ve smyslu ustanovení § 239, odst. 8 obchodního zákoníku náhradní SD tak, aby se konalo do 3 týdnů ode dne, na který bylo původně shromáždění delegátů svoláno. Náhradní shromáždění bylo tedy svoláno novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání na termín 11. července 2013 od 16:30 hod do Oranžového salónku hotelu UNO v Ústí nad Orlicí osobní pozvánkou odeslanou každému delegátovi dne 21. června 2013 se stejným programem jednání jako řádné SD.

Náhradní shromáždění delegátů pak bylo schopno se usnášet bez ohledu na ustanovení § 238, odst. 3, tj. i tehdy, když by se opět sešlo jen tolik delegátů, jejichž mandát nebude zastupovat nadpoloviční většinu členů družstva.

Náhradního SD se zúčastnilo 17 delegátů (viz. foto z průběhu jednání SD) s mandátem odpovídajícím počtu 413 zastupovaných členů družstva z celkového počtu 1173 členů družstva, což činí 35,21%. Jednání náhradního SD proběhlo věcně a korektně a trvalo cca 2,5 hodiny. Náhradní SD přijalo usnesení. (viz.usnesení SD zde)

V bodě č. 8 programu jednání náhradního SD se do diskuze přihlásili 4 delegáti. Na jejich dotazy bylo přítomnými členy představenstva přímo odpovězeno. Některé podnětné návrhy budou uplatněny v další činnosti SBD.

Z komplexu souhlasně SD projednaných informací jednoznačně vyplývá, že SBD v roce 2012 splnilo veškeré povinnosti družstva vůči státu a místně příslušné obci i další povinnosti, vyplývající z platné legislativy a to v plné míře a bez vad. Bez vad byly splněny daňové a odvodové povinnosti a statistické informační povinnosti družstva za období roku 2012. Proběhly všechny, v daném časovém období povinné, revize a kontroly družstevních objektů, a pokud byly odbornou firmou zjištěny závady, pak bylo bezodkladně zabezpečeno nebo objednáno jejich odstranění. SBD i v roce 2012 dobře hospodařilo a je celkově v dobré dlouhodobě trvající ekonomické situaci.

03.06.2013 - Změny v předpisech měsíčních úhrad od 1. 7. 2013 .
U žádného hospodářského střediska ve správě SBD nedojde od 1. 7. 2013 k navýšení zálohových plateb do fondu oprav domu. Pouze u HS 143, HS 144, HS 149, HS 152, HS 153, HS 161 a HS 164 bude provedena změna poměru % spoření do fondu oprav dle plochy bytu a do fondu rovnoměrně na byt. Dále budou provedeny změny v jednotlivých položkách u některých uživatelů bytů v závislosti na vyúčtování v roce 2012.

03.06.2013 - Zúčtování přeplatků a nedoplatků za služby v roce 2012 .
Podávání připomínek uživatelů bytů k údajům uvedeným v přehledech vyúčtování služeb bylo možné do 17. 5. 2013. Po uplynutí tohoto termínu kancelář družstva posoudila oprávněnost podaných připomínek porovnáním s údaji, které vede v databázích k jednotlivým domům a uživatelům bytů a pokud byly oprávněné provedla ve vyúčtování služeb potřebné úpravy, přičemž do 11. 6. 2013 bude konečné vyúčtování služeb pro každého uživatele bytu předáno na jednotlivá HS k rozdání uživatelům bytů v domě. Nejpozději do 30. 6. 2013 proběhne proces zúčtování, přeplatků a nedoplatků za služby poskytované uživatelům bytů v roce 2012.

24.04.2013 - Vyúčtování služeb za rok 2012 pro jednotlivá HS.
Vyúčtování služeb za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 včetně příloh bude na všechna  HS ve správě SBD expedováno ve dnech 25. a 26. 4. 2013. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva nejpozději do termínu uvedeného na vyúčtování.

23.04.2013 - Úprava signálu DVB-T.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v jarních měsících se avizovaný termín 30. 4. 2013, kdy mělo dojít k provedení seřízení stanic STA pro příjem digitálního příjmu DVB-T prodlužuje a to do 10. 5. 2013. O provedeném seřízení a rozšířeném příjmu stanic DVB-T budete informováni v jednotlivých vchodech přímo firmou Anténní a satelitní systémy Motyčka Pavel, která tuto činnost zabezpečuje.

11.03.2013 - Čerpání finanční výpomoci pro členy samospráv v roce 2013.
Tak jako v loňském roce je i letos pro členy samospráv k dispozici finanční výpomoc, kterou je možné čerpat z nedělitelného fondu družstva. I nadále tak za výhodných podmínek zůstává možnost poskytnutí překlenovací půjčky na úhradu faktury až do výše 30.000,-Kč v případě, že nájemce požádá technický úsek kanceláře družstva o souhlas k výměně zařizovacích předmětů a základní výbavenosti družstevního bytu.

18.02.2013 - Úprava signálu DVB-T.
V uplynulém období byly ve městě Ústí nad Orlicí uvedeneny do provozu dva silné vysílače. Andrlův chlum, který šíří digitální signál DVB-T multiplex č. 4 a vysílač Kubincův kopec, který šíří digitální signály multiplex č. 1 a multiplex č. 2. Jejich vyřazovaný výkon je až stonásobně vyšší, než je hodnota přijímaných signálů z dálkového příjmu DVB-T, které jsou zpracovány ve stanicích společných TV antén (STA). V důsledku přebuzení stanic STA tak dochází ke zhoršení kvality zpracovávaných signálů. V období od 20. 2. do 30. 4. 2013 bude v jednotlivých domech, kde je tento problém zaznamenán, provedeno seřízení stanic STA pro nerušený příjem digitálního příjmu DVB-T.

09.01.2013 - Nabídka zaměstnání.
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí příjme pracovníka do kanceláře družstva na pracovní místo „Referent technického úseku“ s možným nástupem od 1. března 2013. Bližší informace naleznete zde.

2013

18.12.2012 - Nabídka pojišťovny Generali, a.s.
Pro období od 1. 1. 2013 byla uzavřena nová pojistná smlouva na pojištění domů ve správě družstva s pojišťovnou Generali Pojišťovna, a.s., která ze sedmi posuzovaných pojišťoven nabídla nejlepší podmínky pojištění a navíc pro všechny osoby trvale hlášené v těchto domech vzniká nárok na níže uvedené slevy. Jedná se o:

 • Slevy až 30% na pojištění domácnosti, bytových jednotek či případně rekreačních objektů.
 • Slevu 10% na POV - pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel.
 • Slevu 20% na havarijní pojištění vozidel včetně převodu bonusu z POV.

V případě, že se rozhodnete některou z nabízených slev využít, kontaktujte přímo zástupce Generali Pojišťovny, a.s. pana Mgr. Oldřicha Dvořáka, tel. 777 940 022, e-mail: oldrich_dvorak@generali.cz.

18.12.2012 -  Dne 17. 12. 2012 se v zasedací místnosti kanceláře družstva konala ustavující schůze představenstva nově zvoleného shromážděním delegátů konaném dne 13. 12. 2012. Na volební období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 byl předsedou družstva zvolen pan Pavel Čada a místopředsedou družstva pan Josef Rozlílek.

17.12.2012 -  - Volby do orgánů družstva.
Dne 13. 12. 2012 se v kongresovém sálu hotelu UNO konalo shromáždění delegátů (SD), jehož hlavními úkoly bylo zhodnotit činnost a stav SBD v pěti letech volebního období orgánů družstva, dosavadního představenstva a kontrolní komise, jejichž mandát končí 31. 12. 2012 a zvolit nové představenstvo a kontrolní komisi pro volební období let 2013 až 2017. Na SD bylo pozváno 49 delegátů. SD se zúčastnilo 39 delegátů, což představovalo 79,6% účast. SD bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.

Program jednání SD obsahoval hlavní body v pořadu 1. zahájení, 2. jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu, volební, mandátové  a  návrhové komise, 3. zpráva představenstva shrnující činnost družstva v období let 2008 - 2012, 4. zpráva volební komise - představení kandidátů do představenstva a kontrolní komise pro volební období 2013 - 2017, 5. zpráva kontrolní komise, 6. informace o záměru koupě domu v Ústí nad Orlicí, U Hřiště č.p.1281, který dispozičně navazuje na družstevní dům U Hřiště č.p.1280 a je napojen na společnou infrastrukturu obou domů ve společných částech technického podlaží a 9. vyhlášení výsledků voleb volební komisí. SD přijalo k bodům pořadu jednání následující usnesení - (zde).

Další informace o průběhu jednání SD můžete získat od delegáta, který vaší samosprávu zastupuje. Zápis z jednání SD po ověření ověřovateli bude v písemné podobě k nahlížení v kanceláři SBD.

26.10.2012Upozornění pro nové vlastníky bytů, získaných bezúplatným převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví na základě zákona č.72/94Sb. v platném znění. 
Upozorňujeme všechny nové vlastníky bytů získaných bezúplatným převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví na základě zákona č.72/94Sb. v platném znění, že podle zákona č. 357/1992 Sb. se stávají poplatníky daně darovací z titulu bezúplatného nabytí nemovitého majetku. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani darovací do 30 dnů ode dne, v němž mu byla doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.

10.10.2012 - Deratizace 2012.
Ve všech bytových domech ve správě družstva bude v termínu od 8. do 15. listopadu 2012 v technickém podlaží jednotlivých domů provedena firmou Krejsa - DDD aplikace deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům.

02.10.2012 - Upozornění .
Od 1. 10. 2012 najdete inzerci SBD nejen na našich internetových stránkách, ale také v nové vývěsní skříňce umístěné v ulici T.G.Masaryka na plotě stacionáře vedle "staré lékárny".

07.09.2012 - Rekonstrukce výtahů .
SBD v roce 2008 začalo s postupnou rekonstrukcí zastaralých výtahů. V bytových domech ve spoluvlastnictví družstva je v současné době v provozu 56 výtahů, z toho 23 je starších 30 let. SBD zajišťuje smluvně údržbu a servis výtahů v souladu s platnými českými technickými normami a tak se snaží udržet bezpečnost provozu těchto výtahů. Přesto tato bezpečnost, v důsledku stáří výtahů a v důsledku i vyvíjejícího se pohledu na její potřebnou úroveň, bohužel rok od roku relativně klesá. V dlouhodobém plánu záchovné péče je spoření na rekonstrukci výtahů nastaveno tak, aby jejich výměna proběhla do roku 2015. Poslední rekonstrukce výtahů v letošním roce proběhla v domech na ul. Heranova, ul. Na Štěpnici a na ul. Jilemnického v Ústí nad Orlicí. Ukázku rekonstruovaných výtahů uvidíte zde – foto  .

05.09.2012 - Internet výhodně, bez starostí a výdajů až do bytu.
Uživatelé bytů v domech ve správě SBD v niž byla v období přelomu roků 2010 a 2011 provedena rekonstrukce sítě STA mají na trojzásuvce STA v bytě k dispozici přístup k příjmu pozemního digitálního signálu - DVBT,  k příjmu satelitního digitálního signálu - DVBS z družic ASTRA 23,5 st. a ASTRA 19,2 st. a k příjmu rozhlasového signálu v rozsahu FM a VKV.
Nyní,  pokud uživatel bytu projeví zájem, lze nově na zásuvce STA v bytě mít k dispozici, za velmi výhodných podmínek, připojený internet. 
Signál do domu dodá firma Vladislav Pecina - PeCOMP zajišťující kompletní internetové služby a telefonování po internetu. Toto připojení internetu bude bez jakýchkoliv finančních nákladů uživatele bytu, pokud se ve vchodě domu na tuto dodávku dat připojí alespoň čtyři uživatelé. 
Uživatel si může vybrat podle své potřeby užívání internetu ze dvou tarifů, které jsou za velmi výhodné ceny. 

Tarif OPT 5G - Bez omezení objemu dat - rychlost do 5 Mb/s // 3 Mb/s. Dodávka dat je bez agregace (na přívod internetu do zásuvky uživatele je připojen pouze její uživatel a je vždy dodržena nabízená rychlost). Cena tarifu je 280,-Kč/měs.

Roční úspora oproti kabelové televizi s odpovídající rychlostí internetu činí 78x12=936,-Kč

Tarif OPT 10G - Bez omezení objemu dat - rychlost do 10 Mb/s // 5 Mb/s. Dodávka dat je bez agregace (na přívod internetu do zásuvky uživatele je připojen pouze její uživatel a je vždy dodržena nabízená rychlost).  Cena tarifu je 480,-Kč/měs.

Roční úspora oproti kabelové televizi s odpovídající rychlostí internetu  činí 118x12=1416,-Kč

Firma PeCOMP Stavebnímu bytovému družstvu garantuje, že v případě nižší konkurenční nabídky ceny dodávky internetu, než je nyní firmou PeCOMP nabízena, přizpůsobí ceny svých tarifů vždy tak, aby byly oproti konkurenci nižší. 
Zájem o připojení k internetu za výše uvedených podmínek lze oznámit Technickému úseku kanceláře SBD a to buď na telefon č. 603 865 826, kde můžete dostat i další informace, nebo písemnou formou na e-mail adrese sbd.uo@seznam.cz 

23.07.2012 - Volby do orgánů družstva.
Rok 2012 je posledním rokem volebního období stávajících orgánů družstva ve smyslu Čl. 34, odst. 1), písm. c), d) a f) Stanov družstva a delegáta ve smyslu Čl. 56 Stanov družstva.

Proto v domech, v nichž je z rozhodnutí představenstva ustavena samospráva bude ke konci roku 2012 svolána schůze této samosprávy s cílem zvolit nový výbor samosprávy na volební období tří let (2013-2015) a dále zvolit delegáta na volební období pěti let (2013-2017), který bude danou samosprávu na shromáždění delegátů zastupovat poprvé v roce 2013 mandátem odpovídajícím počtu zastupovaných členů družstva v daném domě podle stavu zjišťovaného patnáct dnů před konáním tohoto shromáždění.

Ve smyslu volebního řádu představenstvo svým usnesením č. 09-6/2_2012 ke dni 23. 07. 2012 zahajuje volební kampaň pro volby do představenstva a kontrolní komise na volební období pěti let (2013-2017) s ukončením podávání návrhů 26. 9. 2012. Návrh kandidáta předaný do podatelny kanceláře družstva musí obsahovat jméno, příjmení, titul, ukončené vzdělání, zaměstnání, datum narození, bydliště a datum vzniku členství v SBD.

29.06.2012 - Dne 21.6.2012 se od 16:30 hod. konalo v Kongresovém sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí shromáždění delegátů. Ze 48 pozvaných delegátů se zúčastnilo 37, což představuje vysokou účast 77,08 %. Jednání shromáždění delegátů (SD) se řídilo programem v pořadu:

 1. Zahájení  SD;
 2. Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, návrhové a mandátové komise;
 3. Předložení návrhu organizace jednání SD k jednotlivým bodům pořadu;
 4. Kontrola plnění usnesení posledního SD;
 5. Zpráva představenstva o činnosti družstva v období od posledního SD;
 6. Zpráva kontrolní komise; 
 7. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2011, účetní bilance k 31.12.2011 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku;
 8. Novela Stanov družstva;
 9. Novela Jednacího řádu družstva v návaznosti na novelu Stanov družstva;
 10. Novela Volebního řádu družstva;
 11. Projednání odvolání ke shromáždění delegátů;
 12. Čtení úplného znění usnesení SD;
 13. Interpelace delegátů k různým otázkám činnosti družstva vůči představenstvu a pracovníkům kanceláře družstva;
 14. Závěr SD.

K bodu č.2 pořadu bylo delegáty hlasováno aklamací, přičemž navržení ověřovatelé zápisu, navržení kandidáti pro volbu návrhové a mandátové komise byli zvoleni jednomyslně. K bodu č.3 bylo delegáty rovněž hlasováno aklamací. Návrh organizace jednání SD k jednotlivým bodům pořadu podle něhož každý přihlášený diskutující měl možnost k tématu projednávaného bodu pořadu jednání SD hovořit nejdéle tři minuty a diskusní příspěvek nad dobu tří minut mohl být povolen pouze se souhlasem SD byl přijat všemi hlasy delegátů kromě jednoho delegáta, který se hlasování zdržel. 

Výsledek jednání SD k bodům pořadu č.4 až č.11 je zřejmý z plného znění usnesení SD. Náročné jednání SD, které přijalo novely zásadních dokumentů družstva, probíhalo v dělném a konstruktivním ovzduší. Přestože jednání trvalo více než tři hodiny, do bodu č. 11 bylo v jednacím sále přítomno 37 delegátů (viz. foto z průběhu jednání SD) účastnících se hlasování k přijetí usnesení formou vyplněných a delegáty podepsaných  hlasovacích lístků.

Po projednání bodu pořadu č.12 byla vyhlášena čtvrthodinová přestávka po níž delegáti měli možnost vznést své interpelace k různým otázkám činnosti družstva vůči představenstvu a pracovníkům kanceláře družstva. Vzhledem k tomu, že žádné interpelace delegáty vzneseny nebyly, bylo jednání SD ve 20:00 hod. ukončeno.

30.05.2012 - Zúčtování přeplatků a nedoplatků za služby v roce 2011 .
Podávání připomínek uživatelů bytů k údajům uvedeným v přehledech vyúčtování služeb bylo možné do 18.5.2012. Po uplynutí tohoto termínu kancelář družstva posoudila oprávněnost podaných připomínek porovnáním s údaji, které vede v databázích k jednotlivým domům a uživatelům bytů a pokud byly oprávněné provedla ve vyúčtování služeb potřebné úpravy, přičemž do 5.6.2012 bude konečné vyúčtování služeb pro každého uživatele bytu předáno na jednotlivá HS k rozdání uživatelům bytů v domě. Nejpozději do 30.6.2012 proběhne proces zúčtování, přeplatků a nedoplatků za služby poskytované uživatelům bytů v roce 2011.

24.04.2012 - Vyúčtování služeb za rok 2011 pro jednotlivá HS.
Vyúčtování služeb za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 včetně příloh bude na všechna  HS expedováno dne 26. a 27.04.2012. Případné připomínky směřujte na ekonomický úsek kanceláře družstva.

27.03.2012 - V tomto týdnu bude předsedům výborů samospráv a pověřeným správcům  předána sestava pohybů a zůstatků dlouhodobé zálohy na opravy domů k 31.12.2011 pro jednotlivá hospodářská střediska a rovněž tak i pro individuální vlastníky jednotek. 

07.03.2012 -  Nový formulář s možností vytisknutí.
V záložce "Dokumenty/Formuláře" je umístěn nový tiskopis – „Žádost o poskytnutí finanční výpomoci", který lze použít v případě žádosti o poskytnutí překlenovací půjčky, viz. zpráva ze dne 02.01.2012.

21.02.2012Příprava změn ve stanovách. Ačkoliv poslední změna stanov našeho družstva byla přijata usnesením shromáždění delegátů 17. 6. 2010, vývoj souvisejících legislativních norem, probíhající změny majetkové struktury v domech ve správě družstva a z  toho vyplývající nová problematika správních úkonů vykonávaných družstvem se promítá do nutnosti dalších změn stanov a na stanovy navazujícího jednacího a volebního řádu družstva.
Stalo se již běžným standardem v řešení důležitých záležitostí družstva, že k nim probíhá diskuze těch, kteří tvoří nejvyšší schvalovací orgán družstva, tj. delegátů družstva. Diskuze delegátů k návrhu na změnu stanov byla odstartována již 21. září 2011, neboť se jedná o náročný a velmi odpovědný proces. Každý delegát byl osloven osobním dopisem, který v příloze nesl první návrh na změnu stanov s výkladem důvodů a podstaty tohoto prvního návrhu. Delegáti se mohli do diskuze zapojit, což se i prakticky stalo a tato diskuze ještě probíhá.
V rámci diskuze návrhu na změnu stanov dosud proběhly následující kroky. Dne 15. listopadu 2011 se konal první aktiv těch delegátů, kteří k navrhovaným úpravám stanov zaslali své připomínky a doporučení a projevili zájem o předloženém návrhu jednat. Tento první aktiv na závěr definoval určitý rámec, v němž by se vyjádření úprav prvního návrhu změn stanov družstva mělo z většinového pohledu účastníků aktivu pohybovat.
Dne 16. února 2012 se konalo druhé kolo jednání k dané problematice, kde byl projednán, již dle prodiskutovaných připomínek a návrhů přepracovaný, druhý návrh změn stanov družstva. V diskuzi byly do předloženého druhého návrhu změn stanov družstva provedeny další, avšak již jen drobné změny a účastníci druhého aktivu se shodli na tom, že se již podařilo dospět k téměř konečné verzi návrhu změn stanov družstva, která by mohla být schválena shromážděním delegátů v červnu 2012.
Tato verze návrhu změn stanov družstva je nyní k dispozici všem delegátům v kanceláři družstva k případným dalším připomínkám a to až do 18. dubna 2012, kdy bude třeba stanovy předat k právní revizi notáři.

01.02.2012 - Informace k novým internetovým stránkám. Od 1. 12. 2011 SBD provozuje své nově upravené internetové stránky. O tom, že jejich nové provedení dává návštěvníkovi významně větší komfort při orientaci a získávání potřebných informací a práce s jejich výstavbou tedy nebyla zbytečná, svědčí významně zvýšený počet jejich návštěv. Návštěvnost nových internetových stránek SBD dále zvyšuje i rozvíjející se realitní činnost v oblasti bydlení, kterou kancelář družstva zajišťuje. V měsíci lednu 2012 to bylo 642 návštěv a 3169 zhlédnutí. 

02.01.2012 - NEPŘEHLÉDNĚTE -SBD „nově“ nabízí svým členům a nájemcům družstevních bytů velmi zajímavou výhodu spočívající v poskytnutí překlenovací půjčky na opravy nebo výměny zařizovacích předmětů a základní výbavu družstevního bytu a stavební úpravy družstevního bytu. Např. se jedná o výměnu kuchyňské linky, sporáku, vany, podlahové krytiny a další výbavy bytu, která je zapsaná v pasportu družstevního bytu. Překlenovací půjčku lze použít i na částečné krytí nákladů na přestavbu bytového jádra, popř. jiné stavební úpravy družstevního bytu.
Podmínkou pro poskytnutí překlenovací půjčky je souhlas technického úseku kanceláře SBD k výměně výše uvedených předmětů. Výše překlenovací půjčky může být až 30.000,-Kč. Doba splatnosti půjčky se stanoví nejvýše na 3 roky a výše úhrady nákladů spojených s vedením zapůjčené částky odpovídá úroku 3% p.a. ze zapůjčené částky. Půjčku lze splatit předčasně bez navýšení.
Více informací lze získat osobním jednáním v kanceláři SBD v úředních hodinách.

2012

22.12.2011 - U P O Z O R N Ě N Í !!! V posledních dnech došlo k vloupání a následné krádeži ve společných prostorách domů ve správě SBD (ul. Špindlerova, ul. Na Pláni, ul. Třebovská). Žádáme uživatele bytů o důsledné uzamykání vchodových dveří a dveří do sklepních kójí. Zvažujte, koho vpouštíte do domu přes domovní telefony!!!

05.12.2011 - Seminář pro předsedy výboru samosprávy a správce v domech ve správě SBD. Dne 1. 12. 2011 se uskutečnil seminář pro předsedy výborů samospráv a správce v domech ve správě SBD, kterého se zúčastnilo 85,4 % pozvaných účastníků. Jednotlivé referáty byly předneseny k tématům: 1) Technicko-organizační otázky týkající se technického stavu domu, problematiky odečtu stavu vodoměrů a kontroly jejich funkčnosti, rušení domovních elektroměrů s nulovými odběry, odkládání odpadu k domovním kontejnerům na komunální odpad, udržování průchodnosti komunikací ve společných částech domu a problematiky bezpečnosti provozu domu. 2) Informace k připravovaným změnám některých položek předpisu úhrad za užívání bytu od 1. 1. 2012. 3) Výklad k  příkazu provedení inventury 2011 hmotného majetku evidovaného v domech ve správě družstva. 4) Aktuální informace z činnosti kanceláře družstva - možnost využití aktuální nabídky úklidové služby pro úklid společných částí domu, možnosti využití STA pro další informační sítě, způsob komunikace mezi kanceláří SBD, výborem samosprávy, správci a samosprávou a další problematika správy. V závěru přednáškové části semináře měl každý účastník semináře možnost přímého osobního projednání otázek týkajících se jím zastupovaného domu a probíhajícího legislativního procesu ke změnám stanov se  členy představenstva, členy kontrolní komise i pracovníky kanceláře.

02.11.2011 - Dne 27.10. 2011 se uskutečnilo v kanceláři ředitele divize ES TEPVOS Ing. Drábka jednání týkající se všech domů zásobovaných teplem a teplou vodou z kotelny Okružní 517 na sídlišti Podměstí v Ústí nad Orlicí. Předmětem jednání bylo projednání návrhu na změny ve způsobu přípravy teplé vody a topení v jednotlivých domech v nových předávacích stanicích.

20.10.2011 - Deratizace.
Ve všech bytových domech ve správě družstva bude v termínu do 15. listopadu 2011 provedena aplikace deratizačních staniček s nástrahou proti hlodavcům v technickém podlaží jednotlivých domů.

27.09.2011 - Dražba.
Dne 3.11.2011 se koná v sídle Exekutorského úřadu Ústí nad Orlicí, adresa nám. J.M.Marků 92, Lanškroun od 14:00 hod. dražební jednání bytu v osobním vlastnictví, který je ve správě družstva. Výše dražební jistoty, kterou je třeba zaplatit buď v hotovosti v sídle exekutora nejpozději do zahájení dražebního jednání nebo platbou na účet soudního exekutora č.ú. 20001-1326567319/0800, variabilní symbol 300/10, specifický symbol r.č. nebo IČ dražitele, činí 200.000,- Kč.

21.09.2011 - Levné byty I. kategorie.
V záložce "REALITY - Levné byty" je aktuálně nabízena k prodeji řada bytů za výhodnou cenu.

20.09.2011 - Upozorňujeme nebydlící členy, že v souladu s usnesením členské schůze nebydlících členů družstva konané dne 25. 5. 2010 byl formulář žádosti o zařazení do pořadníku kanceláří družstva rozesílán pouze v roce 2010. V letošním roce bude třeba formulář žádosti vyzvednout v kanceláři EPO osobně, nebo o jeho zaslání družstvo písemně požádat. Vyplněné formuláře je potom třeba po zaplacení administrativního poplatku družstvu doručit nejpozději do konce října letošního roku.

19.08.2011 - Ke dni 30. 6. 2011 byla ukončena přestavba všech společných televizních antén na příjem digitálních televizních signálů DVBT a satelitních digitálních signálů DVBS. V současné době probíhá postupně na bytových domech demontáž antén, původně určených pro příjem analogových signálů. Jsou však vyjímky, kde nebylo možné v plné míře zajistit příjem kvalitního digitálního pozemního signálu z multiplexu č. 1. Zde se vyčká na dokrytí digitálním signálem z převaděče Ústí nad Orlicí, odkud je již nyní šířen digitální multiplex č. 2. Rozšíření o příjem digitálního multiplexu č. 1 je plánováno dle Českých radiokomunikací na měsíc září. Zatím zůstává na těchto objektech umožněn příjem analogového signálu ČT1, který bude spuštěním digitálního multiplexu č. 1 ukončen.

19.07.2011 - Dne 23.6.2011 se konalo v Kongresovém sálu hotelu UNO v Ústí nad Orlicí shromáždění delegátů s účastí 69,23%. Usnesení shromáždění delegátů: Usnesení SD 2011

19.07.2011 - V tomto týdnu bude předsedům samospráv a pověřeným správcům jednotlivých hospodářských středisek předána sestava pohybů a zůstatků dlouhodobé zálohy na opravy domu k 30.06.2011 a pro nájemce družstevních bytů bude expedován informační leták č. 1/2011.

04.05.2011 - Nabídka odprodeje funkčního faxovacího zařízení PHILIPS PPF581 s bezdrátovým telefonem. Cena dohodou.

01.05.2011 - Nový formulář s možností vytisknutí.
V záložce "Dokumenty/Formuláře" je umístěn nový tiskopis – „Žádost o prodloužení podnájmu družstevního bytu".

27.04.2011 - Vyúčtování služeb pro jednotlivá HS.
Vyúčtování služeb za období od 01.01.2010 do 31.12.2010 včetně příloh bude na jednotlivá HS expedováno dne 28.04.2011. U HS 125, HS 126, HS 129, HS 130, HS 148, HS 151, HS 164 a HS 202 se bude termín odeslání vyúčtování odvíjet podle data obdržení rozúčtování indikátorů pro poměrové měření tepla od firem BYTHERM, spol. s.r.o., ISTA ČR, s.r.o., TECHEM, spol. s.r.o. a VIPA CZ, s.r.o.

23.03.2011 - Změna telefonního čísla - ekonomický úsek.
Pro telefonický kontakt s pracovníkem ekonomického úseku kanceláře družstva (pokladna) je z důvodu reorganizace telefonních linek nyní k dispozici tel. číslo 465 520 484 na místo stávajícího tel. čísla 465 520 544. Ostatní tel. čísla pracovníků kanceláře zůstavají bezezměny.

23.01.2017Upozornění pro nájemce družstevního bytu, kteří jej pronajímají, najdete
Nahoru ↑