Volební obvody


Shromáždění delegátů dne 22. listopadu 2022 přijalo usnesením nové stanovy s účinností od 23. listopadu 2022. V čl. 39 a čl. 40 nově definuje funkci delegáta a Volebního obvodu. Vytvářet anebo rušit volební obvody v družstvu ze zákona podle pravidel určených ve stanovách přináleží představenstvu. Pro vytvoření volebního obvodu stanovy určují, že volební obvod tvoří nejméně 31 členů družstva a nejvíce 49 členů družstva. Každý člen družstva (dále jen „člen“) musí být zařazen do některého volebního obvodu, přitom však nikdo z členů nesmí být zařazen do více volebních obvodů. Hlavním úkolem volebního obvodu je volba delegáta zastupujícího členy zařazené do volebního obvodu na shromáždění delegátů, které plní zcela působnost členské schůze jako nejvyššího orgánu družstva. Delegát je volen členy družstva zařazenými do příslušného volebního obvodu. Zvolený delegát disponuje mandátem 1 hlasu. S ohledem na shora uvedené představenstvo určilo 20 nových volebních obvodů dle principu stanoveného v čl. 39, odst. 3 stanov SBD.

Volbu delegáta volebním obvodem zajišťuje a organizuje představenstvo. Schůze volebního obvodu pro volbu delegáta na řádné volební období se musí konat nejméně 1x za pět let. Schůze volebního obvodu je však svolána vždy, když nastane situace potřeby volby nového delegáta nebo odvolání stávajícího delegáta pro neplnění jeho funkce anebo když o svolání volebního obvodu požádají alespoň dvě třetiny členů zařazených do volebního obvodu. Funkční období nově voleného delegáta v průběhu volebního období končí v termínu, v němž končí řádné volební období delegátů.

Schůze volebního obvodu je způsobilá se usnášet o volbě delegáta nebo odvolání delegáta, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina členů zařazených do volebního obvodu. K platnosti usnesení o odvolání delegáta se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů volebního obvodu.

O jednání schůze volebního obvodu musí být vypracován zápis. Zápis musí obsahovat datum a místo konání schůze, program jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů volebního obvodu, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří jmenný seznam členů volebního obvodu s podpisy zúčastněných členů volebního obvodu, pozvánka na jednání s programem jednání a podklady, které byly předloženy k projednání. Zápis podepisuje ten, kdo jednání volebního obvodu řídil a dále také ten, který zápis vyhotovil. Případně zápis podepíše i schůzí volebního obvodu zvolený ověřovatel zápisu. Zápisy z jednání schůze volebního obvodu jsou družstvem archivovány. Každý člen volebního obvodu má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Pokud svolaná schůze volebního obvodu není způsobilá se usnášet, představenstvo svolá novou pozvánkou se stejným programem ve lhůtě patnácti dnů od předchozí schůze volebního obvodu náhradní schůzi volebního obvodu. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní schůzi volebního obvodu. Náhradní schůze volebního obvodu se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla schůze volebního obvodu předtím svolána. Náhradní schůze volebního obvodu je způsobilá se usnášet za účasti libovolného počtu členů volebního obvodu, nejméně však tří členů tohoto volebního obvodu. Mohou tedy, v krajním případě, jen tři členové volebního obvodu zvolit delegáta tohoto volebního obvodu.

Nahoru ↑